Ek Faaliyet Olarak Yapılan Oto Kiralama İşinin Bildiriminden Önceki Dönemlerde Alınan Araçlar İçin Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı.

Ek Faaliyet Olarak Yapılan Oto Kiralama İşinin Bildiriminden Önceki Dönemlerde Alınan Araçlar İçin Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[30-2011/05]-937

28/08/2013

Konu

:

Ek faaliyet olarak yapılan oto kiralama işinin bildiriminden önceki dönemlerde alınan araçlar için ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2007 yılından beri internet cafe işlettiğiniz, 2011/Mayıs ayında oto kiralama işi ile ilgili olarak araç satın aldığınız, ancak; o döneme kadar oto kiralama işi çıkmadığından bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne oto kiralama faaliyetine ilişkin bildirimi 2011/Eylül ayında yaptığınız belirtilerek, bildirimden önce almış olduğunuz araçlar için yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

            29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

            29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan; 60 No.lu KDV Sirkülerinin 8.1.2. bölümünde; KDV Kanununun 30/b maddesi hükmüne göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV hariç olmak üzere, mükelleflerin binek otomobili alımında yüklendikleri KDV nin indirilemeyeceği; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin ise, binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen KDV yi, ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyette kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın indirim konusu yapabilecekleri ifade edilmiştir.

            Buna göre, 2007 yılından beri mükellefiyetinizin bulunduğu adreste ek faaliyet olarak başladığınız oto kiralama işine ilişkin olarak, 2011/Mayıs ayında satın alınan, ancak; söz konusu faaliyete ilişkin bildirimin yapıldığı 2011/Eylül ayına kadar fiilen faaliyette kullanılmayan araçlar için ödenen KDV nin, söz konusu araçların kiralama veya çeşitli şekillerde işletme amacıyla kullanılması şartıyla, KDV Kanununun 29/1 ve 29/3 üncü maddeleri kapsamında indirim konusu yapılması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ek Faaliyet Olarak Yapılan Oto Kiralama İşinin Bildiriminden Önceki Dönemlerde Alınan Araçlar İçin Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı.

28.08.2013

84974990-130[30-2011/05]-937

Son Yorumlananlar
Top
Menu