Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Hesaplaması Hk.

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Hesaplaması Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

97895701-175.02[34-2015/7.1.6-264016]-133284

06/09/2016

Konu

:

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi hesaplaması hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde, Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak elektrik ve doğalgaz piyasası mevzuatına uygun şekilde doğalgaz piyasasında her türlü ticari faaliyeti gerçekleştirmek, ticari hizmeti sunmak ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin toptan satışı ile doğrudan serbest tüketicilere satış faaliyetiyle iştigal ettiğiniz belirtilerek; bu kapsamdaki faaliyetinize ilişkin güç bedeli, güç aşım bedeli, emreamade kapasite bedeli ve reaktif enerji bedeli ile sıfır bakiye düzeltme bedeli (SBDT), YEK destekleme bedeli (YEKDEM), enerji dengesizlik bedeli ve kayıp kaçak bedellerinin elektrik ve havagazı tüketim vergisi matrahına dahil olup olmadığı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, 34 üncü maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.” ; 35 inci maddesinde; “Elektrik ve havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

            20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.”; 36 ncı maddesinde ise, “Aşağıdaki yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır.

            …

            4. Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde.”; 37 nci maddesinde de, “Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dahil edilmez.” hükümleri yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 38 inci maddesinde; “Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.

            a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1,

           b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5, …”;  39 uncu maddesinde ise; “Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazın dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müstesnadır.” hükümleri yer almaktadır.

            Konu ile ilgili açıklamalara yer verilen 37 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin “4. İstisnalar” başlıklı bölümünde; “Elektrik üretimi yapan bir işletmenin sadece elektrik üretim tesisinde tükettiği elektrik bu vergiden istisna olup, bu işletme tarafından üretilen elektriğin, elektrik üretim tesisi dışında kullanılması veya diğer işletmelere satılması halinde istisna uygulanmayacaktır.”; “5. Matrah” başlıklı bölümünde ise, “Verginin matrahı, elektriğin iletimi dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dâhil edilmez.

            Buna göre, elektrik satış bedelinden elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller düşüldükten sonra kalan tutar elektriğe ilişkin matrahı oluşturacaktır. Havagazına ilişkin matrah ise doğrudan havagazının satış bedelidir.

            Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin matrahına her ne ad altında olursa olsun herhangi bir vergi, fon veya pay dâhil edilmeyecektir.” denilmektedir.

            Bu itibarla yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde elektrik satış bedelinden elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller düşüldükten sonra kalan tutar elektrik ve havagazı tüketim vergisine ilişkin matrahı oluşturduğundan, güç bedeli, güç aşım bedeli, emreamade kapasite bedeli, kayıp kaçak bedeli, YEK destekleme bedeli (YEKDEM), enerji dengesizlik tutarı ve sıfır bakiye düzeltme bedellerinin (SBDT) verginin hesabında matraha ilave edilmesi, reaktif enerji bedelinin ise ilave edilmemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Hesaplaması Hk.

06.09.2016

97895701-175.02[34-2015/7.1.6-264016]-133284

Son Yorumlananlar
Top
Menu