Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Uygulanması Hakkında

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Uygulanması Hakkındakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Uygulanması Hakkında 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI:B.07.1.GİB.0.66/6626-75/63960                                              18.07.2007

KONU:

……………………

…………………………

İLGİ:…………….

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan …………….. 20/06/2007 tarihli ve 2149 sayılı yazısında, verici istasyonlarının 4397 sayılı Kanun ile Türk Telekominikasyon A.Ş.’den adı geçen Kuruma devredildiği, devredilmeden önce verici istasyonlarının haberleşme hizmeti kapsamında değerlendirilerek 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınmakta olan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin %1 oranında uygulanmakta iken, Kuruma devredildikten sonra haberleşme hizmeti kapsamında sayılmayarak  % 5 oranında vergi alınmasının yasal olup olmadığı ve belediye hizmeti verilmeyen alanlarda 2464 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre verginin tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmış bulunmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde  elektrik ve havagazı tüketimi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.” denilmekte, verginin mükellefi ve sorumlusunu belirleyen Kanunun 35 inci maddesinde de, elektrik ve havagazı tüketenlerin verginin  mükellefi olduğu ve elektrik veya havagazı dağıtan kuruluşların satış bedeli ile birlikte bu verginin tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 38 ve 104 üncü maddelerinde,

Madde 38 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1,

b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5,

c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5. 

Madde 104- Bu Kanunda yer alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.

Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesi gerekli bulunan hizmetlerin kapsam ve niteliği İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükmün uygulanması ile ilgili olarak 2 ve 12 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Anılan Kanun ve Tebliğlerde yer alan açıklamalar uyarınca elektrik ve havagazı tüketim vergisinin uygulanabilmesi için;

– Mücavir alanlarda, belediyelerce taşıtların mahallin özelliklerine göre gidebileceği yolun yapılmış ve bakıma alınmış olması, temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunması ancak, belediye tarafından tesislerin abonelere dağıtım yapabilecek duruma getirilmiş olması şartının aranmaması,

– Belediye sınırları içerisinde ise belediyelerce herhangi bir hizmet verilmesi şartının aranmaması,

– Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında tüketilen elektriğin verginin konusuna girmemesi nedeniyle, bu alanlarda söz konusu verginin uygulanmaması,

gerekmektedir.

Öte yandan, Türkiye ……………. devredilen verici istasyonları tarafından verilen hizmetin, telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde %5 oranında alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili Bakanlığınız görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ederim.

                                                                                                           Başkan a.

Özelge:Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Uygulanması Hakkında

18.07.2007

B.07.1.GİB.0.66/6626-75/63960

Top
Menu