Elektronik Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Hk.

Elektronik Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Elektronik Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-23/f-4

02/01/2012

Konu

:

Elektronik biletlerde katma değer vergisi uygulaması

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Büyükşehir Belediyesine toplu taşımacılık hizmeti veren … Genel Müdürlüğü tarafından Şirketiniz adına kesilen kart dolum bedeli (elektronik bilet) faturalarının katma değer vergisi (KDV) uygulaması açısından özel matrah şekline tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             KDV Kanununun 23/f maddesinde; Maliye Bakanlığının işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 81 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “5. Özel Matrah Şekli Uygulaması” başlıklı bölümünde;

            “KDV Kanununun 23/f maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, belediyeler tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışında özel matrah şekline göre vergileme yapılmasının uygun görüldüğü,

             Belediyeler veya bağlı işletmeleri tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında (metro dahil) kullanılan bilet ve kartların, bu işletmeler dışındaki bayiler tarafından yolculara satışına ilişkin katma değer vergisinin, bayiinin satış bedeli üzerinden iç yüzde oranına göre hesaplanarak belediyelere bağlı işletmelerce beyan edileceği,

             Bayilerin, bu şekildeki bilet veya kart satışları için ayrıca vergi hesaplamayacakları, özel matrah şekline göre vergilendirilen bilet ve kart satışları dışında katma değer vergisine tabi başka faaliyetleri olmayan bayilerin katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmadığı”

             açıklamalarına yer verilmiştir.

            Söz konusu Tebliğde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, belediyeler ve bunlara bağlı işletmeler tarafından gerçekleştirilen bilet ve kart satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi öngörüldüğünden, … Büyükşehir Belediyesine toplu taşıma hizmeti veren … Genel Müdürlüğü tarafından Şirketinize kesilecek kart dolum faturalarında, bayii karını da ihtiva eden bedel üzerinden hesaplanan KDV, adı geçen Genel Müdürlük tarafından beyan edilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Elektronik Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Hk.

02.01.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-23/f-4

Top
Menu