Elektronik Kalemli Kur’an-ı Kerim Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.

Elektronik Kalemli Kur’an-ı Kerim Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.28-47

15/01/2013

Konu

:

Elektronik kalemli Kur’an-ı Kerim teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından satışa sunulan elektronik kalemli Kur’an-ı Kerim’in müşteri tercihine göre elektronik kalemi olmaksızın da satılabildiği, söz konusu elektronik kalemin yazı yazma ve benzeri bir fonksiyonunun bulunmadığı, sadece satışa sunduğunuz ve özel basılmış olan Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerin üzerine tutulduğunda sesli okuma gerçekleştirdiği, tek başına farklı bir amaçla veya elektronik kaleme duyarlı diğer yayınların seslendirilmesinde kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilerek, elektronik kalemli Kur’an-ı Kerim teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, KDV oranları, anılan Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarının teslimleri, 12/09/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13/09/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listeye dahil edilmiştir.

Buna göre, yazı yazma ve benzeri bir fonksiyonu bulunmayan ve yalnızca ayetlerin üzerine tutulduğunda sesli okuma gerçekleştiren elektronik kalemle birlikte set halinde Kur’an-ı Kerim teslimleri % 1 oranında KDV ye tabidir.

Ancak, kırılma, bozulma, kaybolma gibi nedenlere veya müşterinin yedek bir elektronik kalem alma isteğine bağlı olarak, elektronik kalemlerin set haricinde ayrıca satışa konu edilmesi halinde genel oranda (% 18) KDV uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elektronik Kalemli Kur’an-ı Kerim Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.

15.01.2013

39044742-KDV.28-47

Top
Menu