Elyaf Polyester Teslim Ve İthalinde Kdv Oranı Hk.

Elyaf Polyester Teslim Ve İthalinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-01-314

13/07/2011

Konu

:

Elyaf ithalinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin yorgan dolgu malzemesi olarak kullanmak üzere ithal ettiği 5503.20 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı polyester elyafın tabi olduğu KDV oranının bildirilmesi istenilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal veHizmetler” başlıklı (B) bölümünün 3. sırasında “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)” hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 55. faslında “Sentetik ve suni devamsız lifler” tanımlanmıştır. Bu fasla ait “55.03 Sentetik devamsız lifler (kadre edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)” tarife pozisyonunda “5503.20.00.22.22 Poliesterden” GTİP No’su da sayılmıştır.

            Bu çerçevede TGTC’nin 55. faslı ile ilgili 55.03 tarife pozisyonuna ait 5503.20.00.00.00 GTİP No’su kapsamındaki polyester elyafın kullanım yerine (iplik vb’nin imali, mensucat imali, yastık, yorgan ve yatak doldurma gibi herhangi bir eşyanın imalatında kullanılıp kullanılmadığına) bakılmaksızın Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 3. sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal veya teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elyaf Polyester Teslim Ve İthalinde Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-01-314

Son Yorumlananlar
Top
Menu