Emanet Usulü İnşaat İşinde Kdv İstisnası Hk.

Emanet Usulü İnşaat İşinde Kdv İstisnası Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Emanet Usulü İnşaat İşinde Kdv İstisnası Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.KOOP.2009-3-20

04/01/2012

Konu

:

Emanet usulü inşaat işinde KDV istisnası.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kooperatifinizin inşaat işlerini emanet usulü yapmakta olduğu belirtilerek, kooperatifinize yapılacak olan sıhhi tesisat işinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığına dair Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununa 4369 sayılı Kanunla eklenen Geçici 15 inci maddede, 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29/07/1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin Katma Değer Vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu istisnaya ilişkin olarak 49, 66 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde ve KDVK-60/2011-1 no.lu KDV Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

             Konuya ilişkin açıklamların yer aldığı 49 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 1/b ve KDVK-60/2011-1 no.lu KDV Sirkülerinin 3.6.5.1 bölümünde, inşaat taahhüt işi olarak kabul edilen işler sayılmış olup, bu işlerin hepsinin veya birkaçının veya ayrı ayrı her birinin müteahhitler veya taşeronlarca konut yapı kooperatiflerine yapılması, istisna uygulamasına engel teşkil etmemektedir. Müteahhitlerin konut yapı kooperatiflerine karşı üstlendikleri inşaat taahhüt işlerinin bir kısmını taşeronlara yaptırmaları halinde, taşeronun müteahhide verdiği hizmet katma değer vergisine tabi olacak, müteahhidin kooperatife yaptığı inşaat taahhüt işi ise bina inşaat ruhsatının tarihine göre  ya vergiden istisna tutulacak ya da indirimli oranda KDV uygulanacaktır.

            Anılan Tebliğde,  “Konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile her türlü mal teslimleri, istisnadan yararlanamayacaktır. Dolayısıyla bu teslim ve hizmetler genel hükümlere göre Katma Değer Vergisine tabi olacaktır. Konut yapı kooperatiflerinin emanet usulüyle inşaat işi yaptırmaları halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacak, bunun dışında inşaatta kullanılmak üzere piyasadan satın alınan mal ve hizmetler yukarıda da belirtildiği gibi vergiye tabi tutulacaktır.” denilmektedir.

            Buna göre, inşaat işini emanet usulü ile yaptıran kooperatifinizin, inşaatta kullanılmak üzere piyasadan alacağı mal ve malzemeler için genel esaslara göre KDV uygulanması, taşeron ve müteahhitler tarafından 29/07/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı aldığı anlaşılan kooperatifinize verilen malzeme hariç işçilik hizmetlerinin ise KDV Mevzuatında yer alan şartlar dahilinde KDV den istisna tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Emanet Usulü İnşaat İşinde Kdv İstisnası Hk.

04.01.2012

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.KOOP.2009-3-20

Top
Menu