Emlak Vergisinden Muaf Tutulması Hk

Emlak Vergisinden Muaf Tutulması Hk
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.66/6652-367

Konu:                                                                          18/06/2009*60159

………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

                                                                               KIRKLARELİ

İlgi:     08/06/2009 tarihli ve …………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; ………………………………………………………… Genel Müdürlüğünün, maliki bulunduğu sosyal tesisler içindeki misafirhane, lokal gibi tesislerin esas amacının ticari işletme olmayıp, santralin acil bakım çalışmaları sırasında çalışacak elemanları için düşünüldüğünden bu tesislerin çevre temizlik vergisinden muaf tutulmasını talep ettiği, ayrıca …………. 1 inci Vergi Mahkemesinin 25/02/2009 tarihli ve Esas No: 2007/2316, Karar No: 2009/420 sayılı Kararı ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğüne ait enerjinin üretim, iletim ve dağıtımıyla ilgili bazı binaların enerji nakil hatları ve direkleri kapsamında emlak vergisinden muaf tutulması ve bu binalara ait ödenen 2002 ila 2006 yılları emlak vergisinin iadesinin karara bağlandığı, bu nedenle anılan şirketin 2002 ila 2009 yıllarına ait ödediği vergilerin iadesini talep ettiği, ancak bu hususların uygulanması yönünde tereddüt edildiği belirtilmekte ve konu hakkındaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

1- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu belirtilmiş, üçüncü fıkrasında verginin mükellefinin binaları kullananlar olduğu, mükellefiyetin binanın kullanımı ile başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan maddenin ikinci fıkrası ile çevre temizlik vergisinin kapsamına dahil edilmeyen kişi, kurum ve kuruluşlar sayılmış, ancak ……………… Genel Müdürlüğüne ait binalar için herhangi bir muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

Bu itibarla, adı geçen Genel Müdürlüğün maliki bulunduğu sosyal tesisler içindeki misafirhane, lokal gibi tesislerin ticari işletme olup olmadığına bakılmaksızın çevre temizlik vergisinden muaf tutulması mümkün değildir.

2- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/(n) maddesinde, enerji nakil hatları ve direklerinin, kiraya verilmemek şartıyla daimi olarak emlak (bina) vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan yazıda, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), EÜAŞ ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşlarca tesis edilen; esas amacı enerjinin üretilmesi, üretilen enerjinin iletilmesi ve dağıtılması olan santral sahaları, kumanda binaları, trafo merkezleri, kesici kabinleri (kök), dağıtım merkezleri, indirici merkezler ve benzeri tesislerin, 1319 sayılı Kanunda bahsedilen “enerji nakil hatları ve direkleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, EÜAŞ Genel Müdürlüğüne ait elektrik nakil hatları ve direkleri kapsamında değerlendirilen santral sahaları, kumanda binaları, trafo merkezleri, kesici kabinleri (kök), dağıtım merkezleri, indirici merkezler ve benzeri binaların kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulması ve düzeltme zamanaşımı göz önünde bulundurularak ödenen emlak (bina) vergilerinin iade edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Bursa 1 inci Vergi Mahkemesinin 25/02/2009 tarihli ve Esas No: 2007/2316, Karar No: 2009/420 sayılı Kararında kurum binalarının da elektrik nakil hatları ve direkleri kapsamında emlak (bina) vergisinden muaf tutulması gerektiği belirtilmiştir. Kurum binalarının enerji nakil hatları ve direkleri kapsamında bina vergisinden muaf tutulması mümkün değildir. Ancak, söz konusu Vergi Mahkemesi Kararının olayına münhasır olarak uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

                                                                                                           Başkan a.

Özelge:Emlak Vergisinden Muaf Tutulması Hk

18.06.2009

B.07.1.GİB.0.02.66/6652-367/60159

Top
Menu