Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme İşinde Kdv Oranı Hk.

Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme İşinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme İşinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130-222

21/04/2014

Konu

:

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme işinde KDV oranı

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; S.S. … Konut Yapı Kooperatifine ait konutların yapı kullanma izin belgelerinin alınması için … Belediyesi tarafından istenen “Enerji Kimlik Belgelerinin düzenlenmesi işi”nde uygulanması gereken KDV oranı ile söz konusu Enerji Kimlik Belgelerinin düzenleme işinin konut yapı kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işi kapsamında olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.    

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli 

            – (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1),

            – (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8),

            – Listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için (%18) olarak belirlenmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den müstesna edilmiş olup, 29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak “konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri” ise 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmaktadır.

           Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara 49, 66, 106 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin 3.6.5. numaralı bölümünde yer verilmiş olup, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli KDV oranı uygulanabilmesi için;

            – Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

            – İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

            -Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,

şartlarının yanı sıra inşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilinde inşaat taahhüt hizmetini alan kooperatif tüzel kişiliği veya kooperatifin bağlı olduğu üstbirlik adına tescil edilmiş ve inşaat yapı ruhsatının konut yapı kooperatifine verilmiş olması da gerekmektedir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; konut yapı kooperatifine ait konutlar için şirketiniz tarafından verilecek olan “Enerji Kimlik Belgelerinin düzenlenmesi işi”, anılan Tebliğ ve Sirkülerde belirtilen inşaat taahhüt işi kapsamında yer almamaktadır.

            Dolayısıyla, söz konusu hizmet işi 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme İşinde Kdv Oranı Hk.

21.04.2014

21152195-130-222

Son Yorumlananlar
Top
Menu