Engellilerin Otomobil Alımlarında Kdv İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

Engellilerin Otomobil Alımlarında Kdv İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1940

28/10/2011

Konu

:

Engellilerin otomobil alımlarında KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, özürlülerin binek otomobil alımlarının katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyete çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Öte yandan, aynı Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına 5378 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ve 07/07/2005 tarihinden geçerli olan (s) bendinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/4) bölümünde, münhasıran  özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandığı baston, yazı makinası, kabartma klavye, hesap makinası, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandığı ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği; binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. 

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, dilekçenize konu binek otomobilleri özel olarak özürlülerin kullanımına yönelik olarak üretilmediğinden, bu araçların teslim veya ithalinde Kanunun 17/4-s maddesi hükmü uyarınca istisna uygulanması mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Engellilerin Otomobil Alımlarında Kdv İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

28.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1940

Top
Menu