Faaliyetleri Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Amaçla Yapılan Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçları

Faaliyetleri Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Amaçla Yapılan Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçlarıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Faaliyetleri Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Amaçla Yapılan Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçları 

T.C

MALÎYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI    : B.07.1.GİB.0.54/5413-5563              

KONU :                                                                                                           

TRABZON VALİLİĞİ

(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 10.05.2005 tarih ve B.07.4.DEF.0.61.10/621-25-2005/2212 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda. İliniz …… Malmüdürlüğü mükelleflerinden ….. Su Ürünleri Gıda Mad. San. Tic. ve Ltd. Şti. tarafından satın alınan balık avlama gemisine ilişkin olarak satış tarihinden sonra Kanunun 13/a maddesi gereğince istisna belgesi verilmesinin mümkün olup olamayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi ile, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakîmi şeklinde ortaya çıkan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak yayımlanan 48 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “3. İstisnanın Belgelenmesi” başlıklı bölümünde, söz konusu araçları istisna kapsamında teslim almak veya tadil, bakım ve onarım yaptırmak isteyenlerin vergi dairesine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir yazı almaları ve noter onaylı bir örneğini teslimi ya da tadil, bakım ve onarım hizmetini yapanlara vermeleri gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, anılan Tebliğ’de istisnaya ilişkin olarak belirtilen şartların mevcut olduğunun yapılacak yoklama ile tespit edilmesi halinde söz konusu balık avlama gemisi teslimi işleminin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Faaliyetleri Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Amaçla Yapılan Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçları

24.06.2004

B.07.1.GİB.0.54/5413-5563-26711

Top
Menu