Fabrikadan Satın Alınan Iskarta Boruların Herhangi Bir İşleme, Sirkülasyona Ve Kimyevi Amelyeye Tabi Tutulmadan Mükellefçe Üçüncü Kişilere Satılmasında Tevkifat Uygulanmayacaktır.

Fabrikadan Satın Alınan Iskarta Boruların Herhangi Bir İşleme, Sirkülasyona Ve Kimyevi Amelyeye Tabi Tutulmadan Mükellefçe Üçüncü Kişilere Satılmasında Tevkifat Uygulanmayacaktır.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fabrikadan Satın Alınan Iskarta Boruların Herhangi Bir İşleme, Sirkülasyona Ve Kimyevi Amelyeye Tabi Tutulmadan Mükellefçe Üçüncü Kişilere Satılmasında Tevkifat Uygulanmayacaktır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 01.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5401-2647/17583
KONU : Fabrikadan satın alınan ıskarta boruların
herhangi bir işleme, sirkülasyona ve kimyevi amelyeye
tabi tutulmadan mükellefçe üçüncü kişelere satılmasında
tevkifat uygulanmayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
AYDIN VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 9.12.1996 gün ve Def.0.09.10/7.403.996-7400-14225 sayılı yazınız.

Yazınızda ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden ……’un ….. A.Ş.den satın aldığı ıskarta boruların 53 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, herhangi bir sirkülasyona ve kimyevi ameliyeye tabi tutulmadan üçüncü kişilere satılması işleminin tevkifata tabi tutulmaması gerektiği yolundaki görüşünüz Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Fabrikadan Satın Alınan Iskarta Boruların Herhangi Bir İşleme, Sirkülasyona Ve Kimyevi Amelyeye Tabi Tutulmadan Mükellefçe Üçüncü Kişilere Satılmasında Tevkifat Uygulanmayacaktır.

01.05.1997

B.07.0.GEL.0.54/5401-2647/17583

Son Yorumlananlar
Top
Menu