Gayrimenkullerin Vergi Değerleri Dikkate Alınmadan Herbir Daire Sahibi Adına Yol Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuk Ettirilmesinin Kanun Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hk.

Gayrimenkullerin Vergi Değerleri Dikkate Alınmadan Herbir Daire Sahibi Adına Yol Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuk Ettirilmesinin Kanun Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Gayrimenkullerin Vergi Değerleri Dikkate Alınmadan Herbir Daire Sahibi Adına Yol Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuk Ettirilmesinin Kanun Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 17.04.2001
SAYI : B.07.0.GEL.66/6613-15/21369
KONU : Gayrimenkullerin vergi değerleri dikkate
alınmadan herbir daire sahibi adına yol harcamalarına
katılma payı tahakkuk ettirilmesinin kanun hükümlerine
uygun olup olmadığı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Mahalli : İdareler Genel Müdürlüğüne)
….. tarafından Bakanlığımıza gönderilen 14.12.2000 tarihli dilekçe ve konu ile ilgili olarak ….. Belediye Başkanlığından alınan 21.02.2001 gün ve ….. sayılı yazılar ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiş olup, konu ile ilgili Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

….. Belediye Başkanlığının söz konusu yazılarında, Cumhuriyet Mah. Halk konutları sokaklarına toplu halde 1998 yılında taş döşemesi yapıldığı ve Halk konutlarının tapu işlemlerinin sorunlar nedeniyle ilgilinin yapı kullanma izin belgesini 1998 yılında almış olmasına rağmen fiilen kullanımına daha önceki yıllarda başladığını ve bazı mükelleflerin bina vergisi beyannamesini vermesi bazılarının vermemesi nedeniyle tüm dairelerin ortalama değerinin 1.000.000.000 lira kabul edilerek her bir daire için 20.000.000 lira yol harcamalarına katılma payı tahakkuk ettirildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Yol Harcamalarına Katılma Payına ilişkin hükümlerini düzenleyen 86 ncı maddesinde “Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekilde inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır.

a) Yeni yol açılması;

b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların parke, beton veya asfalta çevrilmesi;

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi.

Yolların kaldırım dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç payına konu teşkil etmez.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun payların hesaplanmasına ilişkin 89 uncu maddesinin (a) fıkrasında da “Harcamalara Katılma Payları, bir proğram dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmi beş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve politikasi/”>yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.

Özel devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderleri tutarından indirilir.

Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2’sini geçemez” denilmektedir.

Ayrıca, anılan Kanunun 90 ıncı maddesine göre Yol Harcamalarına Katılma payı, bu hizmetin yapılacağı yollardan faydalanan gayrimenkul sahipleri arasında ve 89 uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, yol harcamalarına katılma payının, hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan gayrimenkul sahipleri arasında ve 89 uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu suretle hesaplanacak harcamalara katılma paylarının, bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2 sini geçmemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, gayrimenkullerin vergi değerleri dikkate alınmadan her bir daire sahibi adına 20.000.000 lira yol harcamalarına katılma payı tahakkuk ettirilmesi hususu kanun hükümlerine uygun görülmemektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili Bakanlıkları görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Bakanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim.

Özelge:Gayrimenkullerin Vergi Değerleri Dikkate Alınmadan Herbir Daire Sahibi Adına Yol Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuk Ettirilmesinin Kanun Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hk.

17.04.2001

B.07.0.GEL.66/6613-15/21369

Son Yorumlananlar
Top
Menu