Gemiye Jenaratör Alımının Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Gemiye Jenaratör Alımının Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1274/-93

26/09/2011

Konu

:

KDV Kanunu 13/a Maddesi İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …Vergi Dairesinin … vergi numarasında kayıtlı olduğunuz, “… Gemisi” adındaki yolcu ve araç taşıma aracınızın eskiyen jeneratörünü değiştirerek 60 Kwa gücünde Perkins marka İngiliz menşeili bir jeneratör aldığınız belirtilmekte ve geminize jeneratör alımının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı konusunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1.) bölümünde, bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanamayacağı ancak, araçlarda hareket ettirici rol oynayan “ana motor”ların, aracın fonksiyonel bütünlüğünün zorunlu bir unsuru olmaları nedeniyle araçlardan ayrı mütalaa edilemeyeceğinden, istisna kapsamı içinde yer alacağı belirtilmiştir.

Buna göre, firmanıza ait “… Gemisi” adındaki gemide kullanılmak üzere satın aldığınız jeneratörün istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gemiye Jenaratör Alımının Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

26.09.2011

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1274/-93

Top
Menu