Genel Bütçeye Bağlı “uygulama Oteli”nin İlan Ve Reklam Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

Genel Bütçeye Bağlı “uygulama Oteli”nin İlan Ve Reklam Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Genel Bütçeye Bağlı  

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-BGK-2/1783–72

07/09/2011

Konu

:

Reklam ve İlan V.

            İlgide kayıtlı özelge başvurunuzda; uygulama otelinizin okulunuza ait Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir birim olduğu belirtilerek, otelin belediye imar sahası dışında çevre yolu üzerine dikilecek “Uygulama Oteli” ibareli reklam levhasının ilan ve reklam vergisinden muaf olup olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun; 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam,  İlan ve Reklam Vergisine tabidir”, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.” hükümleri yer almaktadır. 

            Anılan Kanunun 14 üncü maddesinin 6 ncı bendine göre, genel ve katma bütçeli idarelerin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar ilan ve reklam vergisinden istisna tutulmaktadır.

             Bu hükümler çerçevesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli genel bütçeli idarelerin sayıldığı (I) sayılı cetvelde Milli Eğitim Bakanlığı yer almakta olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir birim olan okulunuz uygulama otelinin de anılan Kanunun 14/6 ncı maddesine göre ilan ve reklam vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.     

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Genel Bütçeye Bağlı “uygulama Oteli”nin İlan Ve Reklam Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

07.09.2011

B.07.1.GİB.4.42.16.02-BGK-2/1783–72

Top
Menu