Gıda Analiz Laboratuvar Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.

Gıda Analiz Laboratuvar Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

76464994-130[KDV.2015.150]-42

08/02/2016

Konu

:

Gıda analiz laboratuvar hizmetlerinde uygulanacak KDV   oranı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından Türk Gıda Kodeksi uyarınca insan sağlığına zarar verebilecek biyolojik ve kimyasal etkenleri tespit etmek, yiyecek ve içecek numunelerinin mikroorganizma analizi, üretim yapılan yüzeylerin, eşyaların, kullanılan araçların, servis malzemelerinin mikroorganizma analizi, havuz sularının mikroorganizma ve kimyasal analizi olmak üzere gereken hijyenik koşulların mevcut olup olmadığının analizinin yapıldığı belirtilerek, bu hizmetlerde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’ na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında, “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” sayılmıştır.

            Buna göre, hijyenik koşulların mevcut olup olmadığına yönelik mikroorganizma ve kimyasal etkenlerin tespit ve analizine ilişkin laboratuvar hizmetleri, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında olmadığından, bu hizmetlerin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gıda Analiz Laboratuvar Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.

08.02.2016

76464994-130[KDV.2015.150]-42

Son Yorumlananlar
Top
Menu