Gider Pusulası Düzenleyerek Geri Alınan Ürün Bedelinin Tüketiciye İadesinde Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı

Gider Pusulası Düzenleyerek Geri Alınan Ürün Bedelinin Tüketiciye İadesinde Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2012.23]-177

16/07/2013

Konu

:

Gider pusulası düzenleyerek geri alınan ürün bedelinin tüketiciye iadesinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bayiliğini yaptığınız elektronik firmasının servis hizmetlerini yürüttüğünüz, firmanın onayı ile bir başka bayinin sattığı arızalı çıkan ürünleri gider pusulası düzenleyerek müşteriden geri aldığınız, gider pusulasında yer alan toplam bedeli bayisi olduğunuz elektronik firmasına fatura ettiğiniz, fatura karşılığı alınan bedeli tüketiciye iade ettiğiniz belirtilerek, bu işlemlerin ne şekilde beyan edileceği konusunda görüş sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 35 inci maddesinde işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin borçlandığı ya da indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönemde düzeltecekleri; bu işlemlerin yapılabilmesi için iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

            54 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun İle İlgili Katma Değer Vergisi Uygulaması” başlıklı bölümünün “Satılan Malın İade Edilip Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi”  başlıklı B/1 bölümünde; malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ödenen katma değer vergilerinin iadesi konusunda aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

            Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin katma değer vergisi dahil tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır. Gider makbuzunda iade edilen malın katma değer vergisi satış bedelinden ayrı gösterilecek ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilecektir.

            İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, satıcı tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanı sıra bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir. Dolayısıyla iade edilen malların yerine verilen yeni malların değerleri dikkate alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen mallar ile yeni verilen mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini etkilemeyecektir.” açıklamaları yapılmıştır.

            Ancak, bayisi olduğunuz aynı zamanda servis hizmeti verdiğiniz elektronik firmasının bir başka bayisi tarafından satılan ürünün arızalı çıkması üzerine elektronik firmasının onayıyla malın müşteriden iade alınması işleminde, malın satışının firmanızca gerçekleştirilmemiş olması nedeniyle 54 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, iade işlemine ilişkin olarak firmanız tarafından düzenlenecek gider pusulasında KDV gösterilmemesi gerekmektedir.

            Öte yandan, müşteriye ödenecek söz konusu bedel için KDV hesaplanmayacağından, bu bedelin bayisi olduğunuz firmaya aktarılması amacıyla düzenlenecek faturada da KDV hesaplanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gider Pusulası Düzenleyerek Geri Alınan Ürün Bedelinin Tüketiciye İadesinde Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı

16.07.2013

76464994-130[KDV.2012.23]-177

Top
Menu