Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Teslim Edilmek Üzere İthal Edilen Ürünlerde Kdv İstisnası.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Teslim Edilmek Üzere İthal Edilen Ürünlerde Kdv İstisnası.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Teslim Edilmek Üzere İthal Edilen Ürünlerde Kdv İstisnası.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[KDV-1/İ-Geç.26-2017-1]-434409

06.11.2017

Konu

:

… Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere ithal edilen ürünlerde KDV istisnası.

İlgi

:

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin açmış olduğu ihale ile … Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere X-Ray cihazı alımı işini yüklendiği belirtilerek, bu ürünlerin ithalatının katma değer vergisi (KDV) yönünden değerlendirilmesi hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun,

– 1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

– 16/1-a maddesinde, bu kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin KDV den istisna olduğu,

– Geçici 26 ncı maddesinde, ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içinde KDV’den istisna olduğu

hükme bağlanmıştır.

İstisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/E-2.Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna” başlıklı bölümünde belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin … Genel Müdürlüğüne bedelsiz teslim edeceği X-Ray cihazının Dışişleri Bakanlığından istisna belgesi alınmış olması şartıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine şirketiniz tarafından teslimi 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 26 ncı maddesi kapsamında KDV den istisnadır. Ancak, şirketinizin istisna kapsamında teslim edeceği X-Ray cihazının şirketiniz tarafından yurt içinden veya  yurt dışından temini genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Teslim Edilmek Üzere İthal Edilen Ürünlerde Kdv İstisnası.

06.11.2017

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[KDV-1/İ-Geç.26-2017-1]-434409

Top
Menu