Granül Satışında Kdv Oranı Ve Kdv Tevkifatı Hk.

Granül Satışında Kdv Oranı Ve Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Granül Satışında Kdv Oranı Ve Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-25-63

21/07/2011

Konu

:

Granül satışında KDV Oranı ve KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hurda alım satımı yanında, ayrıca hurda naylon ve benzeri ürünleri tekrardan işleyerek granül imalatı ve satışı ile iştigal ettiğinizden bahisle, plastik granül satışlarında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı ile söz konusu satışlara tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

             KDV Kanununun 17/4-g maddesinde; metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu hüküm altına  alınmıştır.

             Aynı Kanunun 9/1 inci maddesinde ise, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye istinaden yayımlanan 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, hurda kavramının; her türlü maden, plastik, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham ve yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği, her türlü kâğıt, karton, mukavva ile bunların kırpıntıları, plastik maddelerin üretiminde kullanılan plastik madde ve malzemeler, granül ve çapak haline getirilen plastikler ile naylon, lastik, pet ve cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları ve cam kırıklarının da hurda veya atık niteliğinde olduğu,

             Bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hurda metal yanında hurda plastik, hurda veya atık kâğıt ve cam teslimlerinin de % 90 oranında tevkifata tabi tutulması,  alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla tevkif edilen verginin  2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek,  tevkif edilen miktarı aşan % 10 luk kısmının ise satıcıya ödenmesi gerektiği,

             97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ise,  plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürünlerin,  hurda ve atık niteliğini kaybederek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul haline gelmeleri nedeniyle KDV Kanununun sözü edilen 17/4-g maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmediği, dolayısıyla genel oranda vergiye tabi olan bu ürünlerin tesliminde 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/1) bölümü gereğince tevkifat uygulanması gerektiği

             açıklamaları yer almaktadır.

             Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, çeşitli işlemlerden geçirilerek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan plastik granül teslimlerinin genel oranda (% 18) KDV ye tabi tutulması ve söz konusu teslim bedelleri üzerinden hesaplanan KDV nin % 90 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Granül Satışında Kdv Oranı Ve Kdv Tevkifatı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-25-63

Top
Menu