Gübre Üretiminde Kullanılan Kireç Taşı Tesliminde Kdv

Gübre Üretiminde Kullanılan Kireç Taşı Tesliminde Kdvkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Gübre Üretiminde Kullanılan Kireç Taşı Tesliminde Kdv

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[KDV.2/İ/13-2016/20]-436366

07.11.2017

Konu

:

Gübre üretiminde kullanılan kireç taşı tesliminde KDV

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz bünyesindeki tesislerde %92 oranında kalsiyum karbonat içeren ve 8,6-10,6 aralığında pH değerlerine sahip olan “mineral toprak düzenleyici” (tarım kireci-kireç taşı) üretimi yapıldığı, bahse konu ürünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü nezdinde mineral toprak düzenleyici olarak tescil edildiği belirtilerek, gübre imalatında gübre hammaddesi, çiftçilere toprak dengeleyici gübre, tavuk üreticilerine tavuk yemine karıştırılmak üzere yem, yem imalatında ise yem hammaddesi olarak kullanılabilen bahse konu ürünün gübre ve yem olarak veya bunların üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (ı) bendi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile madde metninde sayılan ve hayvan yemi olarak kullanılan malların teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 04/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B bölümüne eklenen “11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi ile Yem Teslimlerinde İstisna” başlıklı bölümünde belirlenmiştir.

Buna göre, kireç taşı için gübre teslimi kapsamında istisna uygulanabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gübre olarak tescil edilmiş olması gerekmektedir. Kireç taşının gübre imalatçısı firmalara gübre hammaddesi olarak tesliminin istisna kapsamında değerlendirilmesi için ise kireç taşı tesliminin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin imalinde hammadde olarak kullanılmak üzere yine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen lisans belgesi sahibi gübre üreticilerine yapılmış olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kireç taşı 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesinde sayılan yemler arasında yer almadığından yem üretiminde kullanılmak üzere yem fabrikalarına veya tavuk yemine karıştırılmak üzere tavuk üreticilerine kireç taşı tesliminde istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gübre Üretiminde Kullanılan Kireç Taşı Tesliminde Kdv

07.11.2017

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[KDV.2/İ/13-2016/20]-436366

Top
Menu