Hareketli Protez Bitiş İş Hizmeti Kdv Tevkifat Oranı Hk.

Hareketli Protez Bitiş İş Hizmeti Kdv Tevkifat Oranı Hk.
 

T.C.

OSMANİYE VALİLİĞİ

Defterdarlık DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-5-1

31/05/2010

Konu

:

HAREKETLİ PROTEZ BİTİŞ İŞ HİZMETİ KDV TEVKİFAT ORANI

İlgi: … tarih ve … sayılı yazınız.      

İlgide kayıtlı yazınızda, … Laboratuarı Ltd. Şti.’nin hastanenize yaptığı protez diş tesliminde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağının bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kamu ve kamusal karakterli kurum ve kuruluşlarca yapılan bazı hizmet alımları tevkifat uygulaması kapsamına alınmış olup, söz konusu Genel Tebliğin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kuruluşlar, (A/3) bölümünde de tevkifat kapsamında yer alan işlemler sayılmıştır.

Yine bu bölüm uyarınca, tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetinde olup “teslim” mahiyetindeki işlemler bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir.

Buna göre, … Laboratuarı Ltd. Şti.’nin hastanenize yaptığı protez diş teslimine ilişkin hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hareketli Protez Bitiş İş Hizmeti Kdv Tevkifat Oranı Hk.

31.05.2010

B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-5-1

Top
Menu