Hastalara Verilecek Ulaşım Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

Hastalara Verilecek Ulaşım Hizmetinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

73903997-130[28-2012/35]-185

11/10/2013

Konu

:

Hastalara verilecek ulaşım hizmetinde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep forumunuzda, Hastanenizin …….. firmasından “Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisi” hizmeti alımının içerisinde yüklenici firma tarafından hastalara verilecek ulaşım hizmetine (araç ve şoför temini) uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmiştir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Ayrıca yazınız ekinde yer alan hastaneniz ile ……… arasında yapılan Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisi Hizmeti Alımı İşine Ait Teknik Şartnamenin değerlendirilmesi neticesinde; yüklenici ….. tarafından verilen hizmetin, diyalize girecek hastaların ulaşımının (araç ve şoför temini) sağlanması, tedavi sırasında kullanılan her türlü serum, oral-enjektabl ilaçların, diğer her türlü sarf malzemelerinin temini ve hemodiyaliz makinesinin bakım ve onarımı ile sınırlı olduğu anlaşılmıştır.

            Buna göre, ….. tarafından verilen diyalize girecek hastaların ulaşımının sağlanması (Araç ve şoför temini), tedavi sırasında kullanılan her türlü serum, oral-enjektabl ilaçların ve diğer her türlü sarf malzemelerinin temini ve hemodiyaliz makinasının bakım ve onarımı genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

            Öte yandan KDV de tevkifat uygulamasının usul ve esasları 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve 63 Sıra No.lu KDV Sirkülerinde belirlenmiş olup, sözleşmede belirtilen mal ve hizmet alımlarından KDV tevkifatına tabi olanlarda tevkifat uygulanması gerekir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hastalara Verilecek Ulaşım Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

11.10.2013

73903997-130[28-2012/35]-185

Son Yorumlananlar
Top
Menu