Hava Limanı Çevre Tel Örgü Yapım İşinin Kdv Kanununun 13/e Maddesi Kapsamında İstisna Olup Olmadığı Hk.

Hava Limanı Çevre Tel Örgü Yapım İşinin Kdv Kanununun 13/e Maddesi Kapsamında İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14013-08/-147

30/01/2012

Konu

:

Hava Limanı çevre tel örgü yapım işinin KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında istisna olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan özelge talep formunda, hava limanı çevre tel örgü yapımı işinin, KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında vergiden istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun  13/e maddesinde, limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir.

            Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 1.3. bölümünde; maddede yer alan “hava meydanı” (alanı) ibaresinin, karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri ifade ettiği ve satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

            Buna göre, Genel Müdürlüğünüz tarafından yaptırılacak olan hava limanı çevre tel örgü yapım işi, hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi kapsamında KDV Kanununun 13/e maddesi hükmü uyarınca katma değer vergisinden istisnadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hava Limanı Çevre Tel Örgü Yapım İşinin Kdv Kanununun 13/e Maddesi Kapsamında İstisna Olup Olmadığı Hk.

30.01.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14013-08/-147

Son Yorumlananlar
Top
Menu