Hazineye Ait Alanda Yapılacak Yapıların Hazineye Devredileceği Ancak, Parselin Mülkiyetinin Hazine Adına Kayıtlı Olduğundan Yapı Ruhsatı Ve Yapı Kullanma İzninin Maliye Bakanlığı Adına Düzenlenmesi Ve Binaların Kamu Yapısı Olarak Değerlendirilmesinden Ba

Hazineye Ait Alanda Yapılacak Yapıların Hazineye Devredileceği Ancak, Parselin Mülkiyetinin Hazine Adına Kayıtlı Olduğundan Yapı Ruhsatı Ve Yapı Kullanma İzninin Maliye Bakanlığı Adına Düzenlenmesi Ve Binaların Kamu Yapısı Olarak Değerlendirilmesinden Ba
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı  : B.07.1.GİB.0.66/6609-605               25.08.2008*84377

Konu:

………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

…………………

İlgi:     23/07/2008 tarihli ve 2008.İMR.37.831 sayılı yazınız.

 …………… ili, ………… ilçe …………. Beldesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait …………… Eğitim ve Kültür Vakfına üniversite alanı olarak tahsis edilen alanda yapılacak üniversite inşaatı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yazılan 14/08/2008 tarihli ve B.07.1.GİB. 0. 02. 63/ 6344-1/80911 sayılı yazımızın bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir.

İlgide kayıtlı yazınızda; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Müdürlüğünün 02/07/2008 tarihli ve 5618 sayılı yazısında Belediyeniz sınırlarında bulunan mülkiyeti Hazineye ait ve …………… Eğitim ve Kültür Vakfına üniversite alanı olarak tahsis edilen alanda yapılacak yapıların Hazineye devredileceğinin ifade edildiği ancak,  parselin mülkiyetinin Hazine adına kayıtlı olduğundan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninin Maliye Bakanlığı adına düzenlenmesi ve binaların kamu yapısı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiğinden bahisle, imar planında “üniversite alanı” olarak belirlenen bu alanda yapılacak yapıların bina inşaat harcına ve imar ile ilgili harçlara tabi olup olmadığına dair Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.” hükmü yer almış, Ek 2 nci maddesinin (g) fıkrasında da, karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa olunan okullar ve öğrenci yurtları bina inşaat harcından istisna edilmiştir.

Öte yandan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Müdürlüğünün 02/07/2008 tarihli ve 5618 sayılı yazısı ile bir örneği ilişik ………….. Eğitim ve Kültür Vakfının 19/06/2008 tarihli ve 2008/42 sayılı yazısında, Hazineye ait olup üniversite alanı olarak tahsis edilen alanda yapılacak yapıların açıkça Devlete devrolunacağına dair bir ifade yer almamaktadır.

Bu itibarla, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, mülkiyeti Hazineye ait olup ……………….. Eğitim ve Kültür Vakfına üniversite alanı olarak tahsis edilen alandaki üniversite binasının karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilmesi halinde bina inşaat harcından istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.                                                                                                      

                                                                                                         Başkan a.

Özelge:Hazineye Ait Alanda Yapılacak Yapıların Hazineye Devredileceği Ancak, Parselin Mülkiyetinin Hazine Adına Kayıtlı Olduğundan Yapı Ruhsatı Ve Yapı Kullanma İzninin Maliye Bakanlığı Adına Düzenlenmesi Ve Binaların Kamu Yapısı Olarak Değerlendirilmesinden Ba

25.08.2008

B.07.1.GİB.0.66/6609-605-84377

Top
Menu