Hazır Olarak Papel Alımlarının Kdv Tevkifatına Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk.

Hazır Olarak Papel Alımlarının Kdv Tevkifatına Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hazır Olarak Papel Alımlarının Kdv Tevkifatına Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk. 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.37.10.00-KDV-28-46

19/12/2012

Konu

:

Hazır olarak papel alımlarının KDV tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, tomrukların bıçkı-torna makinesinde çekirdekleri ekseninde döndürülerek tıraşlanması ile elde edilen ve kontrplağın ilk madde malzemesi olarak kullanılan ahşap papel teslimlerinin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi(KDV) Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; “3.3.6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ” başlıklı bölümünde;

– Tebliğin (3.1.2.) bölümünde (KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) sayılanların, Tebliğin (3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

-(3.3.6.2.) bölümünde; ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimlerinin tevkifat uygulaması kapsamında olduğu,

Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık v.b. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacağı,

belirtilmiştir.

Ayrıca, KDVK-63/2012-3 sayılı Sirküler ile yeniden düzenlenen 60 KDV No.lu Sirkülerinin (2.2.3.6.) ayrımında, tomruk veya keresteden üretilen tahta ve kaplama tesliminin tevkifat kapsamında olduğu açıklanmıştır.

Buna göre, ilk madde ve malzeme niteliğinde kullanılan kaplama mahiyetindeki ahşap papel teslimi (9/10) oranında KDV tevkifatına tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hazır Olarak Papel Alımlarının Kdv Tevkifatına Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hk.

19.12.2012

B.07.4.DEF.0.37.10.00-KDV-28-46

Son Yorumlananlar
Top
Menu