Heykel Çalışmasında Gelir Vergisi Ve Kdv İstisnası Hk.

Heykel Çalışmasında Gelir Vergisi Ve Kdv İstisnası Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-720-1-22

21/02/2012

Konu

:

Heykel Çalışmasında Gelir Vergisi ve KDV İstisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olduğunuz, açmış olduğunuz atölyede heykel çalışmaları yaptığınız ve söz konusu çalışmalarınızın vergisel durumuna ilişkin Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır.  

            Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

            Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

            Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, heykel çalışmalarınızın, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre Güzel Sanat Eseri niteliği taşıdığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün bila tarih ve 241335 sayılı yazısından anlaşılmış olup söz konusu çalışmalarınızdan dolayı elde edeceğiniz kazanç, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi uyarınca gelir vergisinden müstesnadır.

            Ancak, çalışmalarınız sonucu oluşturulan heykellerin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca satın alınması halinde, aynı maddenin 1 inci fıkrasının 2/a bendi uyarınca satış bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN        

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, bu faaliyetin kapsam ve niteliğinin ise Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümle ilgili olarak yayımlanan 19 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde; serbest meslek faaliyetini mutad ve sürekli bir şekilde yapanların gerçek usulde KDV ye tabi olacağı, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise vergi uygulanmayacağı, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren faaliyetlerde de bu durumun geçerli olacağı, sözü edilen 18 inci madde kapsamına giren faaliyetlerin mutad ve sürekli bir çerçevede sürdürülmesinin gerçek usulde KDV mükellefiyetini gerektirdiği, bu faaliyetlerin arızi olarak yapılması halinde ise vergi aranılmayacağı belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, güzel sanat eseri niteliği taşıyan çalışmalarınızın süreklilik arz edecek şekilde teslimi serbest meslek faaliyeti kapsamında KDV ye tabi olacak, bu teslimler arızi serbest meslek faaliyeti sayılması halinde ise KDV ye tabi tutulmayacaktır.

            Diğer taraftan, serbest meslek faaliyeti kapsamında yaptığınız heykelleri münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara teslim etmeniz halinde, hesaplanacak KDV, Kanunun 9/1 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 19 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümü çerçevesinde bu kişi veya kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla ve 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilip, ödenecektir. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlar dışında kalan (sorumlu tayin edilmeyen) kişilere yaptığınız teslimlerin bulunması halinde ise yaptığınız bütün teslimlere ait KDV nin tamamının tarafınızca mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

      

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Heykel Çalışmasında Gelir Vergisi Ve Kdv İstisnası Hk.

21.02.2012

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-720-1-22

Son Yorumlananlar
Top
Menu