Hizmet Alım İşinde Kdv Tevkifatı

 

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 

 

 

Sayı

:

25410040-130[9-2013/5]–7

09/04/2014

Konu

:

Hizmet Alım işinde KDV Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde … Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işini (asfalt malzeme depolarının temizliği, depolardaki asfaltın ısıtılıp başka araçlara yüklenmesi, dolum, boşaltım işi) şirketinize bağlı sigortalı işçilerle yaptığınız belirtilerek 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında  Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) sorumlu tutulmuş, kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ise Tebliğin (3.2.) bölümünde sayılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin;

            (3.2.5) bölümünde ise Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10),

            (3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10)

            oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Bu açıklamalara göre, işgücü temin hizmetleri, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

            İşgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

            Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşme ve teknik şartnamenin incelenmesinden … Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde … Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işi (asfalt malzeme depolarının temizliği, depolardaki asfaltın ısıtılıp başka araçlara yüklenmesi, dolum, boşaltım işi)  ile ilgili olarak sevk ve idarenin şirketinizde olduğu, ayrıca işte kullanılan araç-gereç, ekipman ve sarf malzemelerinin Şirketinizce karşılandığı anlaşıldığından söz konusu hizmet iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmeyecektir.

            Ancak, … Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yer aldığından bütün hizmet alımları Tebliğin (3.2.13) bölümü uyarınca 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu itibarla, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sınırları dahilinde Bitüm Depo Şefliği ve bağlı asfalt tesislerinin işletilmesi işinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Özelge:Hizmet Alım İşinde Kdv Tevkifatı

09.04.2014

25410040-130[9-2013/5]–7

Top
Menu