Hizmet İhracında Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanabilmesi İçin Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır.

Hizmet İhracında Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanabilmesi İçin Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI    :B.07.0.GEL.0.54/5411- 2496

KONU:

ANTALYA VALİLİĞİ

(Defterdarhk:Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 30.11.2004 tarih ve DEF.0.07.12/KDV.ÖZG.04.87/3767-13815 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızdan, ……. Havalimanı Uluslararası Terminal İşletmeciliği A.Ş. tarafından yüksek gelirli yabancı yolculara sunulacak VİP hizmetinin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesi ile “ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler” katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Aynı Kanunun 12/2’nci maddesine göre hizmet ihracının katma değer vergisinden istisna edilebilmesi için;

  • a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır,
  • b) Hizmetten yurt dışında faydalamlmalıdır,
    şartlan aranmaktadır.

Aynca, 26 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğe göre, bir hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur:

  • 1. Hizmet yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
  • 2. Fatura veya benzer nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına
    düzenlenmelidir.
  • 3. Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
  • 4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Buna göre, ….. Havalimanı Uluslararası Terminal İşletmeciliği A.Ş. tarafından sunulacak VİP hizmetinden yurt dışında yararlanılmam ası nedeniyle söz konusu hizmet, ihracat istisnası kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Aynı Kanunun, 17/4-0 maddesinde ise, “gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri” katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak; söz konusu istisna, gümrüklü sahalarda yapılan mal teslimlerine yönelik işlemleri kapsamaktadır.

Buna göre, adı geçen işletmenin Dışhatlar terminalinin gümrüksüz sahalarında yüksek gelirli yabancı yolculara sunacağı VİP hizmetinin katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Hizmet İhracında Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanabilmesi İçin Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır.

24.03.2005

B.07.0.GEL.0.54/5411-2496

Son Yorumlananlar
Top
Menu