Hizmet İhracında Kdv Uygulaması

Hizmet İhracında Kdv Uygulaması

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

64597866-130[12-2016]-4417

10.03.2017

Konu

:

Hizmet ihracında KDV uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ek dilekçenizde, bağlı bulunduğunuz Almanya’daki genel merkezinize raporlanmak üzere, tabi olduğunuz tüm yerel, ulusal ve uluslararası kural ve standartların uygulanması, güncellenmesi, denetlenmesi işlemleri için personel istihdam edildiği, söz konusu personelin fiilen Türkiye’de çalıştığı, ücret bordrosunun şirketiniz tarafından hazırlandığı ve gelir vergisinin muhtasar beyanname ile beyan edilip ödendiği belirtilerek, bu işleme ilişkin bordro maliyetlerinin yurtdışı ortağa aktarılması işleminin hizmet ihracatı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve dolayısıyla fatura tutarının katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

-11/1-a maddesinde; yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

-12/2 nci maddesinde de, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II-A/2. Hizmet İhracı” başlıklı bölümünde;

3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;

– Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

– Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

gerekir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

Yurtdışındaki firmaların, Türkiye’ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiğinden, bu firmalara söz konusu mal ve hizmetler için Türkiye’de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa araştırması vb. hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmez ve KDV’ye tabidir. Bu durumda faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerekir.”

açıklaması yapılmıştır.

Buna göre, şirketinizce personel istihdam edilerek iç denetim prosedürlerinin uygunluk denetiminin yapılması ve tüm çalışmaların rapor halinde bağlı bulunduğunuz Almanya’daki genel merkezinize gönderilmesi ve genel merkezinizin Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili olarak görevlendirilecek personelin bu konuyla ilgili ücret bordro maliyetlerinin yurtdışına yansıtılması işlemi, söz konusu hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve yurtdışıdaki müşterinin bu hizmetten Türkiye’de faydalandığından genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hizmet İhracında Kdv Uygulaması

10.03.2017

B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[12-2015]-4417

Top
Menu