Hizmet İthalinde Kdv

Hizmet İthalinde Kdvkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hizmet İthalinde Kdv 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

16700543-130-46

05/08/2013

Konu

:

Hizmet ithalinde KDV

            İlgide kayıtlı talep formunuz ve eki dilekçenizin incelenmesinden; bazı Avrupa Ülkelerine evlilik yolu ile gitmek isteyenlere dil öğrenme ve sertifika alma mecburiyeti getirildiği, bu sertifikaların Avrupa Ülkelerinde merkezi bulunan kurumlarca verilmesinin şart koşulduğu, firmanızca yabancı ülkelerdeki bazı dernek, vakıf ve firmalar ile öğrenci göndermeleri ve sınavların Türkiye’de yapılabilmesi için anlaşmaya varıldığı, yaptığınız anlaşma sonucu söz konusu sınavların yurtdışından sınav temsilcileri getirilerek kurumunuz binasında yapılmaya başlandığı, yapılan sınav sonucu yurt dışındaki bu kurumlar tarafından sertifika verildiği ve sınava girecek her kişi için karşılığında kişi başı ücret alındığı, toplanan sınav ücretlerinden de kurumunuza bir miktar kar payı verildiği belirtilerek yurt dışından alınan söz konusu hizmete uygulanacak KDV oranı ile kursiyerlerden tahsil aşamasındaki karınıza ve kursiyerlere keseceğiniz faturalarda uygulanacak KDV oranı hakkında bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinin konusunu oluşturduğu, aynı maddenin 2 numaralı fıkrasında ise; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ ye tabi bulunduğu hükme bağlanmıştır.

            Kanunun 6/b maddesine göre; hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye’de yapılmış sayılması için, hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekmektedir.

            Aynı Kanunun 8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların verginin mükellefi olduğu belirtildikten sonra 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” başlıklı 2.1.1. bölümünde;

            “KDV Kanununun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.

            Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

            Hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, yurtdışındaki kurum ya da kuruluşlar tarafından Türkiye’de ifa edilen sertikasyon sınavı karşılığında bu kurum veya kuruluşlara aktarılan tutarlar üzerinden genel oranda (%18) hesaplanacak vergi tutarının tamamı, işleme taraf olan firmanızca sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

            Öte yandan, katma değer vergisi oranları Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırası ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri % 8 oranında KDV ye tabi tutulmuştur.

            Ancak ilgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizin incelenmesinden Kurumunuzun söz konusu eğitim, sınav ve sertifika verilmesi işlemleri ile ilgili olarak Türkiye’deki öğrencilerle yurtdışındaki eğitim kurumları arasında aracılık faaliyeti yaptığı anlaşılmaktadır.

            Buna göre, firmanız tarafından gerçekleştirilen aracılık hizmetlerinin eğitim ve öğretim hizmeti olarak değerlendirilmesi söz konusu olmayıp, aracılık hizmetine ait bedel üzerinden bu bedelin yurtiçindeki öğrencilerden ya da yurt dışındaki kurum veya kuruluşlardan alınıp alınmadığına bakılmaksızın % 18 oranında KDV hesaplanması ve hesaplanan bu verginin mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Hizmet İthalinde Kdv

05.08.2013

16700543-130-46

Son Yorumlananlar
Top
Menu