Hurda Alım Satımında İstisnalı Alınanları İstisnalı, Kdv’li Alınanları İse Kdv’li Teslim Etmenin Mümkün Olup Olmayacağı

Hurda Alım Satımında İstisnalı Alınanları İstisnalı, Kdv’li Alınanları İse Kdv’li Teslim Etmenin Mümkün Olup Olmayacağıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hurda Alım Satımında İstisnalı Alınanları İstisnalı, Kdv'li Alınanları İse Kdv'li Teslim Etmenin Mümkün Olup Olmayacağı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

39044742-KDV.17.4-951

02/07/2013

Konu

:

Hurda alım satımında istisnalı alınanları istisnalı,

KDV’li alınanları ise KDV’li teslim etmenin

mümkün olup olmayacağı

                İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın KDV ye tabi ve tevkifat uygulaması kapsamında hurda plastik alımları yanında KDV den istisna ve tevkifatsız hurda plastik alımlarının da olduğu belirtilerek, hurda plastikleri işlemeden aynen satmanız halinde, istisna kapsamında alınanların istisna kapsamında ve tevkifat uygulanmadan, KDV ye tabi olarak alınanların ise tevkifat uygulanarak teslim edilmesinin mümkün olup olmadığı sorulmaktadır.

                KDV Kanununun;

                17/4-g maddesinde, metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

                18/1 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri; bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması gerektiği; mükellefiyetin devam etmekte olan işlemleri kapsamadığı,

                18/3 üncü maddesinde, istisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetlerinin talep tarihinden itibaren tesis olunacağı; bu şekilde mükellef olanların üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacakları, mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetin yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılacağı

                hüküm altına alınmıştır.

                Buna göre, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisna olduğu için bu malların tesliminde KDV hesaplanmayacaktır.

                Diğer taraftan, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” başlıklı bölümünde, “Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.

                İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

                Buna göre, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında vergiden istisna olan hurda plastik teslimlerinizle ilgili olarak, aynı Kanunun 18/1 inci maddesi hükmüne göre ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak istisnadan vazgeçmeniz mümkün bulunmakta olup, bu talebin istisnaya dahil olan işlemlerin tamamını kapsaması şarttır.

                İstisnadan vazgeçmeniz durumunda ise, alımlarınızın KDV ye tabi olup olmadığına ve tevkifat uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın teslimleriniz KDV ye tabi olacak ve alıcılar tarafından söz konusu bedelin tamamı üzerinden 5/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hurda Alım Satımında İstisnalı Alınanları İstisnalı, Kdv’li Alınanları İse Kdv’li Teslim Etmenin Mümkün Olup Olmayacağı

02.07.2013

39044742-KDV.17.4-951

Top
Menu