Hurda Araç Satışı Kdv İstisnası Hk.

Hurda Araç Satışı Kdv İstisnası Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.06-3

16/06/2010

Konu

:

HURDA ARAÇ SATIŞI KDV İSTİSNASI

İlgide kayıtlı dilekçenizde şirketinize ait ekonomik ömrünü doldurmuş, ilgili trafik müdürlüğünce … tarihinde “hurdaya ayrılmıştır” şerhi konulan kullanılamaz haldeki … plakalı kamyon ve … plakalı çekicinin satılması  durumunda söz konusu satış işleminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talebinde bulunulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi istisna kapsamına alınmıştır.

Ayrıca 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır

Buna göre, hurdaya ayrıldığı anlaşılan şirketinize ait söz konusu araçların, yukarıda belirtildiği şekilde “hurda kavramına” uyması ve hurda olarak satılması halinde KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu kamyon ve çekicinin  kullanılabilir halde olduğunun tespiti halinde, satış işlemine %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                 …

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hurda Araç Satışı Kdv İstisnası Hk.

16.06.2010

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.06-3

Top
Menu