Hurda Bakırdan Elde Edilerek Rafine Edilmiş Yarı Mamul Olarak Elektroliz Edilmemiş % 99.5-%99.7 Saflıkta Külçe Bakırların Teslim Ve İthali Katma Değer Vergisinden İstisnadır, Ancak Kütük Bakırların Teslim Ve İthali Katma Değer Vergisine Tabidir.

Hurda Bakırdan Elde Edilerek Rafine Edilmiş Yarı Mamul Olarak Elektroliz Edilmemiş % 99.5-%99.7 Saflıkta Külçe Bakırların Teslim Ve İthali Katma Değer Vergisinden İstisnadır, Ancak Kütük Bakırların Teslim Ve İthali Katma Değer Vergisine Tabidir.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI     : B.07.0.GEL.0.54/5417- 2106                       

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU   :

SAMSUN VALİLİĞİ

 (Defterdarhk:GeIir Müdürlüğüne)

İLGİ: 27.11.2004 tarih ve B.07.4.DEF.0.55.10/2004-KDV-ÖZE-51/12203 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, …… San. ve Ticaret A.Ş.tarafından hurda bakırdan elde edilerek rafine edilmiş yan mamul olarak elektroliz edilmemiş, % 99.5-%99.7 saflıkta külçe ve kütüklerin ithalinin ya da tesliminin katma değer vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, aynı Kanunun 1/ 2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynca, aynı Kanunun 16 ncı maddesinde ithalat istisnası yer almakta olup, söz konusu maddenin î-a bendinde ise teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin vergiden müstesna olduğu belirtilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4 maddesinin 5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişik (g) bendine göre metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre, hurda bakırdan elde edilerek rafine edilmiş yan mamul olarak elektroliz edilmemiş, % 99.5-%99.7 saflıkta külçe bakırların teslim ve ithali katma değer vergisinden istisnadır. Ancak hurda bakırdan elde edilen kütük bakırlar hurda metalden elde edilen külçe kapsamında değerlendirilemediğinden, kütük bakırların teslim ve ithali katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Hurda Bakırdan Elde Edilerek Rafine Edilmiş Yarı Mamul Olarak Elektroliz Edilmemiş % 99.5-%99.7 Saflıkta Külçe Bakırların Teslim Ve İthali Katma Değer Vergisinden İstisnadır, Ancak Kütük Bakırların Teslim Ve İthali Katma Değer Vergisine Tabidir.

16.12.2004

B.07.0.GEL.0.54/5417-2106

Top
Menu