Hurda Teslimlerinde İstisnadan Vazgeçilerek Tevkifatlı Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-6-64

30/09/2011

Konu

:

Hurda teslimlerinde istisnadan vazgeçilerek tevkifatlı fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçede, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesine göre katma değer vergisinden istisna olan hurda teslimlerinizle ilgili olarak aynı Kanunun 18 inci maddesi hükmüne göre istisnadan vazgeçip tevkifatlı fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV Kanununun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkların tesliminin KDV den istisna olduğu; 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında ise; vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamasının şart olduğu, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulünün olmadığı, (3) numaralı fıkrasında da; istisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetlerinin talep tarihinden itibaren tesis edileceği ve bu şekilde mükellef olanların üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacakları, üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetin yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılacağı  hükme bağlanmıştır.           

             Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde; KDV Kanununun 17/4-g maddesindeki istisnadan aynı Kanunun 18/1 maddesi uyarınca vazgeçen mükelleflere ait işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin, daha önce yayımlanan KDV Genel Tebliğlerindeki esaslar dahilinde tevkifata tabi tutulacağı belirtilmiştir.                               

            Diğer taraftan, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “4. İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASINDA ALT SINIR” başlıklı bölümünde; KDV Kanununun 17/4-g maddesi ile istisna kapsamına alınan hurda ve atık teslimleri ile ilgili olarak aynı Kanunun 18/1 maddesi uyarınca istisnadan vazgeçerek tevkifat uygulanan işlemlerde, bu tebliğin yayımını (31 Aralık 2005) izleyen 5 inci günde başlamak üzere, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat uygulanmamasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.                             

             Buna göre, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında vergiden istisna olan hurda ve atık teslimlerinizle ilgili olarak aynı Kanunun 18/1 maddesi hükmüne göre ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak istisnadan vazgeçmeniz mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan vazgeçtiğiniz hurda teslimlerinizde, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının (1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 700.-TL.) altında olması halinde tevkifat uygulanmaması, bu sınırın üstünde olması halinde ise hesaplanacak  KDV nin daha önce yayımlanan 85 ve 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerindeki esaslar dahilinde %90 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, istisnadan vazgeçtiğiniz takdirde, mezkur Kanunun 18 inci maddesi hükmü gereğince üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacağınız tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                     Vergi Dairesi Başkan V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hurda Teslimlerinde İstisnadan Vazgeçilerek Tevkifatlı Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk.

30.09.2011

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-6-64

Top
Menu