İade Talebinin Kdv Beyannamesinde Gösterilmemesi Hk.

İade Talebinin Kdv Beyannamesinde Gösterilmemesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14019-01-282

09/05/2011

Konu

:

İade talebinin KDV Beyannamesinde gösterilmemesi hakkında

            İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve 5303 sayılı kanun ile onaylanan Çerçeve Anlaşma hükümleri çerçevesinde yapılan teslimlere ilişkin olarak 08/2009 dönemine ait katma değer vergisi (KDV) beyannamesinde teslimlerinize ilişkin tutarın sehven “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” sütununda gösterildiği ve İade Edilebilir KDV sütununun doldurulmadığı, 29/12/2009 tarihinde 08,09,10,11/2009 vergilendirme dönemlerine ilişkin düzeltme beyannamelerinde ise AT Sözleşmesi kapsamında yapılan satışlara ilişkin KDV beyanının “İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununda beyan edildiği ve İade Edilebilir KDV tutarının da 138.107,90-TL olarak yazıldığı anlaşılmıştır.

            20.05.2005 tarih ve 25821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde “…Bir AT yüklenicisi veya bu anlaşmada öngörüldüğü şekilde muafiyete hak kazanan AT yüklenicisine mal teslim eden ve/veya hizmet sunan veya iş yapan herhangi bir tedarikçi bu anlaşmada öngörüldüğü şekilde KDV’den muaf olarak teslim ettiği mallar veya sunduğu hizmetler veya yürüttüğü işlerle ilgili olarak ödediği KDV’yi diğer işlemleri için tahsil ettiği KDV’den indirme hakkına sahiptir. Eğer AT yüklenicisi veya tedarikçi bu imkanı kullanamazsa KDV’nin iadesine ilişkin Türk Kanunu kapsamında istenilen gerekli belgeleri ekleyerek vergi dairesine yazılı talepte bulunması halinde bu talebi takip eden azami 10 günlük bir sürede vergi dairesi KDV iadesini yapacaktır.”denilmektedir.

            Buna göre, … tarih ve … sayılı dilekçeniz ekinde … Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ibraz edilen ve söz konusu teslimleriniz nedeniyle yüklenilerek indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iadesinin düzeltme beyannamesi ile talep edilmesi iadeye engel teşkil etmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İade Talebinin Kdv Beyannamesinde Gösterilmemesi Hk.

09.05.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14019-01-282

Top
Menu