İçeriği Fazla Olan Kalay Ağırlıklı Kalay-kurşun Ve Kalay-bakır Karışımlı Lehim Tellerinin Satışında Kdv Tevkifatı

İçeriği Fazla Olan Kalay Ağırlıklı Kalay-kurşun Ve Kalay-bakır Karışımlı Lehim Tellerinin Satışında Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İçeriği Fazla Olan Kalay Ağırlıklı Kalay-kurşun Ve Kalay-bakır Karışımlı Lehim Tellerinin Satışında Kdv Tevkifatı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-130[9-2014/163]-84

27/05/2014

Konu

:

İçeriği fazla olan kalay ağırlıklı kalay-kurşun ve kalay-bakır karışımlı lehim tellerinin satışında KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, şirketinizin lehim tellerinin üretimi ve toptan satışı işi ile iştigal ettiği, üretilen lehim tellerinin %60 kalay-%40 kurşun karışımı, %99,3 kalay- %0,7 bakır karışımı ve %35 kalay -%65 kurşun karışımından meydana geldiği, karışımlar içerisinde girdisi fazla olan kalayın 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer almadığı, bu nedenle içerisinde daha az miktarda kurşun ve bakır bulundurması nedeniyle üretimini yaptığınız lehim tellerinin satışı ile ithal edilen bakır, alüminyum, çinko, kurşun ve alaşımlarının üretime sokulup satılması durumunda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığına vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden, 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.3.2 Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi” başlıklı bölümünde; (1/5/2014 tarihinden önce 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin  “3.3.2.Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi” başlıklı bölümü”) bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

            Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir.

            İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabilir.

            Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin,  profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir.

           Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen “izoleli iletken” teslimleri tevkifata tabi tutulmaz.

            Ayrıca, söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi değildir.”

             ifadelerine yer verilmiştir.

            Buna göre, firmanızca üretilen ve kalay-kurşun ve kalay-bakır karışımlarından elde edilen lehim tellerinin ağırlıklı olarak kalay içermesi tevkifat uygulamasına engel teşkil etmemektedir.

            Öte yandan, ithal edilen bakır, alüminyum, çinko, kurşun ve alaşımlarının üretime sokulup satılması durumunda da tevkifat uygulanacağı tabiidir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İçeriği Fazla Olan Kalay Ağırlıklı Kalay-kurşun Ve Kalay-bakır Karışımlı Lehim Tellerinin Satışında Kdv Tevkifatı

27.05.2014

93767041-130[9-2014/163]-84

Top
Menu