İcra Müdürlüğünce Torna-freze Makinesi Satışında Uygulanacak Kdv Oranı

İcra Müdürlüğünce Torna-freze Makinesi Satışında Uygulanacak Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İcra Müdürlüğünce Torna-freze Makinesi Satışında Uygulanacak Kdv Oranı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-1478

13/09/2013

Konu

:

İcra Müdürlüğünce torna-freze makinesi satışında uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuza ekli … 4 üncü İcra Dairesinin …. sayılı “Taşınır Açık Artırma İlanı”nda cinsi, mahiyeti ve önemli nitelikleri yazılı torna ve kalıpçı freze makineleri için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

            1- Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B” bölümüne 31.03.2008 tarih ve 2008/13426 sayılı Kararname ile eklenen ve 07.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 29 uncu sırasında sayılan eşyalar arasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 84.58 ve 84.59 tarife pozisyonlarında tanımlanan eşyalar da yer almaktadır.

            TGTC nin 84.58 tarife pozisyonunda “Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)”tanımlanmış olup, torna tezgahları (otomatik olsun olmasın), sürgülü tornalar, dikey tornalar, bucurgatlı ve taretli tornalar, kopya veya reprodüksiyon tornaları, vb. ile büyük tekerlek, çark, vb.ye mahsus mil ve dingillerin her iki ucunun aynı zamanda ve simetrik olarak işlendiği makineler ve metal işlemek için tornalama merkezlerini kapsamaktadır.

            TGTC nin 84.59 tarife pozisyonunda “Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]” tanımlanmış olup, freze makineleri, yatay frezeleme, dikey frezeleme, yatay-dikey frezeleme, ayarlanabilir kafalarla mücehhez frezeleme makinaları, yassı frezeleme makinaları, universal frezeleme makinaları, tekrarlamalı frezeleme makinaları, oluk veya kanal açmaya mahsus frezeleme makinaları, hakketme freze makinalarını da kapsamaktadır.

            2- Diğer taraftan 30.03.2009 (bu tarih dahil) ve 30.06.2009 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yürürlükte bulunan 25.03.2009 tarih ve 2009/14812 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemede bu Kararname eki (1) sayılı cetvelde yer alan eşyaların tesliminde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bunlar arasında TGTC nin 84.63 tarife pozisyonu kapsamındaki “Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgahları” da sayılmıştır.

            Bu tarife pozisyonu, metali deforme etmek suretiyle iş gören eğirme tornaları ile freze denilen rolatif kalıplar vasıtasıyla boru veya çubukları bu kalıplara zorlama suretiyle sürerek ebatlarını ıslah etmeye mahsus freze makinalarını kapsamaktadır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde; özelge talep formuna ekli taşınır açık artırma ilanında listelenen;

            – Kia KT30B Marka … Seri No.lu 2000 Model CNC Torna,

            – Star CKS 611/350 Marka … Seri No.lu CNC Torna,

            – Opem Marka … Seri No.lu Kalıpçı Freze,

            – Kia 450 Marka OİTB Model CNC Torna,

            – Hyundai-Kia Marka F-01-TC Model … Seri No.lu CNC Torna,

            – Hyundai-Kia Marka SKT214 Model … Seri No.lu 2006 Model CNC Torna,

            – Kia Kit 4501 Marka … Seri No.lu 2003 model CNC Torna,

            – Kar-Mak Marka Sanday 170065-2006 Model CNC Torna

            makinelerinin yukarıda mahiyetleri ve kapsamı açıklanan işlevsel özelliklerine göre;

            – TGTC nin 84.58 ve 84.59 tarife pozisyonu kapsamındaki torna ve freze makinelerinden olması halinde ithal ve tesliminin 07.04.2008 tarihinden itibaren % 8 oranında,

            – TGTC nin 84.63 tarife pozisyonundaki torna ve freze makinelerinden olması halinde ithal ve tesliminin,

            – 30.03.2009 tarihinden önce % 18,

            – 30.03.2009 (bu tarih dahil) – 30.06.2009 (bu tarih dahil) tarihleri arasında % 8,

            – 30.06.2009 tarihinden sonra % 18

            oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İcra Müdürlüğünce Torna-freze Makinesi Satışında Uygulanacak Kdv Oranı

13.09.2013

39044742-130-1478

Top
Menu