İharç Kayıtlı Mal Teslim Alanların Yapmış Oldukları Giderler İçin Yüklendikleri Kdv’nin İade Talebi Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

SÜRELİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/12-36

16/09/2010

Konu

:

İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİM ALANLARIN GİDERLERİ

 

 

İlgide belirtilen özelge talep formunuzda, Şirketinizce ihraç kaydıyla teslim alınan mallara ilişkin taşıma giderleri ile genel giderler için yüklenilen katma değer vergisinin ihracat istisnası kapsamında iadesinin talep edilip edilemeyeceği konusunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş, aynı Kanunun 32 nci maddesinde ise 11 inci madde ile vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin

Maliye Bakanlığı

nca tespit edilecek esaslara göre iade edileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında  ihraç kaydıyla teslim alınan malların, 12 nci maddesindeki şartlara uygun olarak ihraç edilmesi halinde, ihracata yönelik nakliye giderleri gibi genel giderler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin de, toplam iadesi talep edilen KDV tutarının gerçekleşen ihracat bedeline genel vergi oranının uygulanması suretiyle bulunacak miktarı aşmaması koşuluyla, genel esaslara göre iadesini talep etmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İharç Kayıtlı Mal Teslim Alanların Yapmış Oldukları Giderler İçin Yüklendikleri Kdv’nin İade Talebi Hk.

16.09.2010

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/12-36

Top
Menu