İhraç Kayıtlı Teslim Hk.

İhraç Kayıtlı Teslim Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İhraç Kayıtlı Teslim Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-143-2011-7

23/01/2012

Konu

:

İhraç Kayıtlı Teslim

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yarı mamül olarak alınan ham kumaştan boya ve aprelemeye tabi tutarak boyalı kumaş imal ettiğinizi,  bazı durumlarda da iplik alıp bunu fason olarak ördürerek ham kumaş haline getirtip daha sonra boya ve aprelemeye tabi tutarak boyalı kumaş haline getirdiğinizi, çalıştığınız bazı firmaların şirketinizden ihraç kayıtlı ya da DİİB kapsamında mamül boyalı kumaş almak istediklerinden bahisle söz konusu mamül malların, ihraç kayıtlı olarak veya Dahilde İşleme Rejimi uyarınca imalatçı olarak ilgili mevzuata göre KDV tahsil edilmeksizin satışının yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafindan kendilerine teslim edilen mallara ait KDV nin ihracatçılar tarafindan ödenmeyeceği, ancak  tahsil edilmeyen KDV nin imalatçı mükelleflerce ilgili dönem beyannamesinde beyan edileceği ve bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde de tecil edilen verginin terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin (A) bölümünde, tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar;

            1) Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması,

            2) Sanayi odası, ticaret odası ve esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı bulunması,

            3) İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması (99 no.lu KDV Genel Tebliğ ile 5 işçi çalıştırma şartı kaldırılmıştır.)

            4) Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması

            şeklinde belirlenmiştir.

            Yine aynı Tebliğin A-7 bölümünde “Tecil-terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacaktır. Diğer bir ifadeyle imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamül olması gerekir. İmalatçıların ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal aynen ihraç edilen nihai mamül değilse, bu teslimde tecil-terkin işlemi uygulanmayacaktır.” denilmektedir

            Diğer taraftan, aynı Kanunun Geçici 17 nci maddesinde, “Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde KDV Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu madde hükmünün uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 83, 95 ve 98 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, Şirketinizce yarı mamül olarak satın alınan  veya alınan ipliğin fason olarak ördürülmesi suretiyle meydana getirilen ham kumaşın boya ve aprelemeye tabi tutularak mamül kumaş haline getirilmesi işleminin,  imalat olarak kabul edilmesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bu işlerle ilgili sanayi sicil belgesi alınmış olması ve diğer şartların da sağlanması kaydıyla, bu kapsamda imal edilen ürünlerin ihracatçılara veya dahilde işleme izin belgesi sahibi mükelleflere ihraç kaydıyla teslimi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İhraç Kayıtlı Teslim Hk.

23.01.2012

B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-143-2011-7

Top
Menu