İhraç Malı Taşıyan Araçlara Ötv Ve Kdv’den İstisna Yakıt Teslimi

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Ötv Ve Kdv’den İstisna Yakıt Teslimi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 64597866-135[7/A]-19858                                                                                                                           23.10.2017

Konu : İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV ve

KDV’den İstisna Yakıt Teslimi

İlgi : a) 09.01.2017 tarihli özelge talep formunuz.

b) 24.01.2017 kayıt tarihli ek özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, ihracat firmalarının kış şartları nedeniyle belli ısılarda (örneğin +18 derece) ihraç etmeleri gereken ihraç ürünlerini aynı zamanda ısıtıcı olarak çalışan frigorifik araçlarla yurt dışına çıkarmak zorunda olmaları nedeniyle bahse konu araçlar için ÖTV ve KDV’den istisna yakıt teslimi talebinde bulunulduğu belirtilerek, şirketiniz tarafından yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ısıtıcı üniteli araçların standart yakıt depolarının yanında ısıtıcı depolarına da ÖTV ve KDV’den istisna yakıt teslimi yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

27/4/2006 tarihli ve 5493 sayılı Kanunla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa eklenen 7/A ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen 14/3 üncü maddeleri ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P numaralı malların (motorinlerin); 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi ÖTV ve KDV’den istisna edilmiş ve bu maddelerde düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bahis konusu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğlerde yer alan açıklamalar uyarınca, istisna kapsamında motorin teslim edilecek araçlar Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ve taşınan eşyanın durumuna göre C1, C2, L2 ve M3 yetki belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı taşıyıcılarının (C1, C2, L2 ve M3 belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı olma şartı yalnızca Türk plakalı araçlar için geçerlidir.); kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklarıdır.

Buna göre, ÖTV Kanununun 7/A ve KDV Kanununun 14/3 üncü maddelerinde yer alan istisna; kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla bu araçların soğutucu (frigorifik) ünitelerinin depolarına da teslim edilen akaryakıt için uygulanacaktır. Dolayısıyla ihraç ürünü taşıyan çekici ve soğutucu ünitelerine sahip yarı römorkların soğutucu ünitesinin; soğutma-ısıtma olarak teknik özelliğinin bir arada bulunması ve ihraç ürününün ortam ısısına göre eksi veya artı olarak ayarlanması halinde şirketiniz tarafından çekici ve soğutucu ünitelerine sahip yarı römorkların frigorifik depolarına ÖTV ve KDV’den istisna motorin teslim edilmesi mümkündür.

Ancak, ihraç malı taşımasına karşın sadece ısıtma sistemi olarak teknik özelliği bulunan çekici ve ısıtıcı ünitelerine sahip yarı römorkların standart yakıt depoları dışındaki ısıtıcı ünitelerine ait depolarına ÖTV ve KDV’den istisna motorin teslimi yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***)

Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap

ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İhraç Malı Taşıyan Araçlara Ötv Ve Kdv’den İstisna Yakıt Teslimi

23.10.2017

64597866-135[7/A]-19858

Top
Menu