İhracata Konu Malın Sel Sonucu Zayi Olması Halinde İndirime Konu Edilip Edilemeyeceği.

İhracata Konu Malın Sel Sonucu Zayi Olması Halinde İndirime Konu Edilip Edilemeyeceği.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İhracata Konu Malın Sel Sonucu Zayi Olması Halinde İndirime Konu Edilip Edilemeyeceği. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

75497510-130[29-2013-05]-41

20/08/2013

Konu

:

İhracata konu malın sel sonucu zayi olması halinde indirime konu edilip edilemeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 22 Ekim 2012 tarihinde Tekirdağ Saray İlçesi Beyazköy Mevkiinde meydana gelen sel felaketi sonucunda fabrikanızda bulunan hammadde, malzeme, yarı mamul  ve mamul malların kullanılamayacak hale gelerek zayi olduğu, Şirketinizin denim giysi imalatı ve ihracatı ile uğraştığı, 2004 yılından itibaren satışlarınızın %98 inin doğrudan ihracat veya ihraç kayıtlı satışlardan oluştuğu, Şirketinizin yurtiçi satışının bulunmaması nedeniyle sel nedeniyle zayi olan mallara ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin (KDV) indirim yoluyla telafi edilemeyeceği belirtilerek fiilen indirilebilmesi mümkün olmayan ve sigorta şirketince de ödemesi yapılmayan söz konusu mallara ilişkin yüklenilen KDV nin iade konusu olup olamayacağı sorulmaktadır.

             Katma Değer Vergisi Kanununun;

            (11/1-a) maddesinde, ihracat teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

            (12/1) inci maddesinde,bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

             – Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,

             – Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması,

            şartlarının yerine getirilmiş olması gerektiği,

            (29/1) maddesinde, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla  hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirebilecekleri,

            (30/c)  maddesinde, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği,

            32 nci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı

            hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, Şirketinizce ihraç edilecek mallar sel nedeniyle zayi olduğundan,  Kanunun (30/c) maddesi gereğince bu mallara ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, sel nedeniyle zayi olan malların ihracatı gerçekleşmediğinden bu mallara ait yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin iadesi mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İhracata Konu Malın Sel Sonucu Zayi Olması Halinde İndirime Konu Edilip Edilemeyeceği.

20.08.2013

75497510-130[29-2013-05]-41

Top
Menu