İlaçlama Aracında Kdv Oranı Hk.

İlaçlama Aracında Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İlaçlama Aracında Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010/14028-75-516

13/07/2011

Konu

:

İlaçlama Aracında KDV oranı Hk.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile yurt dışından ithal ettiğiniz ve yurt içinde satışını yaptığınız 8705.90.90.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numaralı ilaçlama makinelerinin %18 katma değer vergisi oranı ile alınıp satıldığı ancak, söz konusu aracın traktör ve biçerdöver gibi kendisi hareket eden, tarımda ve bahçecilikte kullanılmaya mahsus bir araç olduğu belirtilerek söz konusu aracın tabi olduğu katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “B” bölümüne 2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen 28 inci sırada GTİP numaraları itibariyle sayılan tarımda kullanılmaya mahsus makinelerin teslim ve ithalinde 8/2/2008 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

Ancak dilekçenizde belirtilen 8705.90.90.90.18 GTİP numaralı ilaçlama makineleri 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B/28 inci sırasında yer almadığından, bu makinelerin ithali ve yurt içi tesliminin genel oranda (%18) KDV ya tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İlaçlama Aracında Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010/14028-75-516

Top
Menu