İlan Ve Reklam Vergisi Hk.

İlan Ve Reklam Vergisi Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

60938891-175.02[2018]-E.2075

16.01.2019

Konu

:

Belediyeler Tarafından Alınan İlan ve Reklam Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi gereği bu Kanuna göre kurulmuş bulunan kooperatifler ve birliklerin faaliyetlerinde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduklarından bahisle 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri Hakkındaki Kanun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulmuş olan … Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Birliğe bağlı Kooperatiflere ait tesislerin isimlerinin yazılı olduğu levhaların ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde;

“Bu Kanuna göre kurulmuş bulunan kooperatifler ve birliklerin faaliyetlerinde;

d) Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, ihtiyaçları için satın aldıkları ve alacaklarını tahsil gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bunların bir önceki sahiplerine geri verilmesi işlemi ile gayrimenkullerine ilişkin her nev’i cins, kayıt, tashih, ifraz, taksim, birleştirme ve ruhsatlandırma işlemleri, depo, hizmet ve üretim tesisi inşaatları her türlü vergi, resim ve harçtan,

Müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun “Muaflıklar” başlıklı 93 üncü maddesinde  kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine ilişkin muafiyet hükümlerine yer verilmiş olup anılan maddede ilan ve reklam vergisi ile ilgili herhangi bir muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğu; 13 üncü maddesinde de ilan ve reklam vergisinin mükellefinin, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğu, ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenlerin, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 14 üncü maddesinde ilan ve reklam vergisine ilişkin istisna ve muaflıklar düzenlenmiş olup aynı maddenin birinci fıkrasının (5) inci bendinde, gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisinin aranılmayacağı, ancak alanı 1/2 metrekareyi aşan levhaların ise aşan kısmı üzerinden vergiye tabi olduğu; 8 inci bendinde de altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye’deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergilerden ilan ve reklam vergisi alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, anılan maddede kooperatifler tarafından Ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan levha ve afişlerden ilan ve reklam vergisi alınmayacağı hükme bağlanmış olup, tarım satış kooperatif birliklerine ait tesislerin isimlerinin yazılı olduğu levhalardan ilan ve reklam vergisi alınmayacağına dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Buna göre, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabi olacak; ilan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler olacak; işyerlerinin içine ve dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisi aranılmayacak, bu nitelikteki ilan ve reklamların alanının 1/2 metrekareyi aşması durumunda ise aşan kısmı vergiye tabi tutulacaktır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tarım satış kooperatif birliklerinin ve birliğe bağlı kooperatiflere ait tesislerin isimlerinin yazılı olduğu levhaların 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine ve 4572 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (d) fıkrasına göre ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İlan Ve Reklam Vergisi Hk.

16.01.2019

60938891-175.02[2018]-2075

Top
Menu