İlk Tesis Masrafları Ve Demirbaş Alışlarının Kanunun 29/2. Maddesi Kapsamında Nakden Veya Mahsuben İadesi Hk.

İlk Tesis Masrafları Ve Demirbaş Alışlarının Kanunun 29/2. Maddesi Kapsamında Nakden Veya Mahsuben İadesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DİĞER VERGİLER VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-662-KDV-8

04/03/2011

Konu

:

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ

İlgide kayıtlı dilekçenizde, satışlarınızın %67 lik kısmının indirimli orana tabi olduğu belirtilerek, yeni açılan şubeleriniz nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilmesi mümkün görülmeyen ilk tesis masrafları ile demirbaş ve amortismana tabi iktisadi kıymet alışlarınıza ait katma değer vergisinin (KDV), KDV Kanununun 29/2 maddesi uyarınca mahsuben veya nakden iadesinin mümkün bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar çeşitli KDV genel tebliğleri ile KDV sirkülerlerinde açıklanmıştır.

76 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3 üncü bölümünde; “indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergilerin hesabına, genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerin dahil olacağı ve bu konuyla ilgili olarak önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla, indirimli orana tabi işlemlerde genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerden bu işlemlere isabet eden tutarların, iade hesabına dahil edileceği” belirtilmiştir.

Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iadesinin hesaplanmasında önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar ile genel giderlere ait vergiler dikkate alınacak, daha sonra ATİK ler dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilecektir.

Ayrıca, indirimli orana tabi bir işlem dolayısıyla iade edilebilecek azami vergi tutarı, iade hakkı doğuran işlem bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan, işlem bedeli üzerinden indirimli oran uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın düşülmesi sonucu bulunacak tutar olup, bu tutarın aşılması söz konusu değildir. Bir başka deyişle, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iadesi talep edilebilecek azami vergi tutarı; %1 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %17 sini, %8 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %10 unu aşamayacaktır.

Diğer taraftan, genel giderler ve ATİK ler dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebilmesi, işlemin bünyesine doğrudan giren vergilerin azami iade tutarını aşmaması halinde (azami iade tutarı ile işlemin bünyesine doğrudan giren tutar arasındaki fark tutar kadar) mümkündür. 

Buna göre, ATİK ler için yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebilmesi için bunların indirimli orana tabi işlemlerde kullanılmaya başlanılması gerekmekte olup, ATİK lerin indirimli orana tabi işlemlerde kullanılmaya başlanılmasından sonra gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan ve işlemin geçekleştiği dönemde indirim yoluyla giderilememiş olan kısım itibariyle ve azami iade tutarı aşılmamak kaydıyla, iade hesabına pay verilebilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                            ( …)

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İlk Tesis Masrafları Ve Demirbaş Alışlarının Kanunun 29/2. Maddesi Kapsamında Nakden Veya Mahsuben İadesi Hk.

04.03.2011

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-662-KDV-8

Top
Menu