İndirimli Orana Tabi İçme Suyu Teslimlerinde İade Talebi Hk.

İndirimli Orana Tabi İçme Suyu Teslimlerinde İade Talebi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/1-37

13/07/2010

Konu

:

İNDİRİMLİ ORANDA İADE TALEBİ

İlgide kayıtlı dilekçenizde, indirimli orana tabi içme suyu teslimlerinizle ilgili olarak 2007 ve 2008 yılları için yıllık esasta iade talebinde bulunduğunuz, 2008 yılına ait iadeyi, 2009 yılının Ocak-Kasım dönemleri arasındaki bir dönemde talep edilmesi gerekirken, zuhulen 2007 yılı iadesi ile birlikte 2008/Kasım dönemi beyannamesi ile talep ettiğiniz belirtilerek, Kasım/2008 döneminde talep edilen 2008 yılına ait KDV iade alacağınızın 2009/Ocak-Kasım dönemlerinin herhangi birinde verilecek düzeltme beyannamesinde gösterilmek suretiyle 2007 yılına ilişkin iade talebiniz için düzenlenecek YMM Raporuna dahil edilerek iadesinin talep edilip edilemeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2 inci maddesi ile Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin, mükelleflerin bu maddede sayılan borçlarına  yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde ise mükellefin talebine bağlı olarak nakden veya bu borçlarına mahsuben iadesine imkan tanınmış; aynı maddede Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan çeşitli KDV Genel Tebliğleri ile sirkülerlerinde indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin nakden veya mahsuben yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5.) bölümünde, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebileceği ve iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabileceği, ayrıca 4.000-TL yi aşan kısmın nakden veya mahsuben iadesinin vergi inceleme raporu veya YMM Tasdik Raporu ile yerine getirileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 2008 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerinizden kaynaklanan ve zuhulen Kasım/2008 dönemi beyannamesi ile iadesi talep edilen KDV tutarı, en geç Kasım/2009 KDV beyannamesi ile talep edilebileceğinden, Ocak-Kasım/2009 vergilendirme dönemlerinden herhangi biri için düzeltme beyannamesi verilerek iade/mahsup talebinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.   

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İndirimli Orana Tabi İçme Suyu Teslimlerinde İade Talebi Hk.

13.07.2010

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/1-37

Son Yorumlananlar
Top
Menu