İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamındaki 2005,2006,2007 Ve 2008 Dönemi İade Talepleri Hk.

 

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-3

22/07/2010

Konu

:

KDV Kanunu 29/2 hükmünce İndirimli orana tabi işlemler kapsamındaki 2005,2006,2007 ve 2008 dönemi iade talepleri hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyette bulunduğunuz hastane binası inşaatı ve makina teçhizat alımı nedeniyle 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yaptığınız harcamalar nedeniyle yüklendiğiniz katma değer vergisini (KDV) indirim konusu yapamadığınız,  31/12/2008 tarihinde aldığınız Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi ile 2009 yılından itibaren faaliyete başladığınız ve sağlık hizmetlerine %8 oranında KDV uyguladığınız belirtilerek hastane binası inşaatı ve makina, teçhizat alımı nedeniyle 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yüklendiğiniz ve indirim konusu yapamadığınız KDV nin, KDV Kanununun 29/2 nci maddesi hükmü çerçevesinde 2009 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerinize ilişkin iade hesabına dahil edilip edilmeyeceği sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin, bu mükelleflerin vergi ve sosyal  sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler  ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51 i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödeneceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

            24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için ödenen vergilerin de dahil olduğu, ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin genel vergi oranı (%18) ile çarpılması sonucu bulunacak miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir. Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesinin hesaplanmasında, önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar ile genel giderlere ait vergiler dikkate alınacak, daha sonra ATİK lerden pay verilecek; ancak, işlemin bünyesine giren vergi, işlem bedelinin genel vergi oranı (%18) ile çarpılması sonucu bulunan tutardan fazla olamayacaktır.

            Diğer taraftan, 76 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde de, genel imal ve idare giderleri ile     ATİK ler dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirimli orana tabi işlemlere isabet eden tutarların iade hesabına dahil edileceği ifade edilmiştir. Buna  göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iadesi gereken KDV nin hesabında yüklenilen KDV nin, ait olduğu yıl değil, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle işlemin bünyesine girmesi esastır.    

            Buna göre; faaliyet izin belgesini aldığınız tarihten itibaren indirimli orana tabi sağlık hizmetiniz nedeniyle yüklendiğiniz ve indirim konusu yapamayarak iadesini talep edeceğiniz KDV hesabında, işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar ile genel giderlere ait KDV dikkate alınacak, daha sonra ATİK lerden pay verilecektir. ATİK lere ilişkin KDV nin daha önceki yıllarda yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilmiş olması bu durumu değiştirmeyecektir.

            Ancak, indirimli orana tabi bir işlem dolayısıyla iade edilecek vergi tutarı, iade hakkı doğuran işleme ait bedelin genel vergi oranı (%18) ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan, işlem bedeli üzerinden indirimli oran (% 1 veya % 8) uygulanmak suretiyle hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunacak tutardan fazla olamayacaktır. Bu çerçevede, firmanızın % 8 oranına tabi sağlık hizmeti için iadesini talep edebileceği azami tutar, işlem bedelinin % 10 unu aşamayacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

   

Özelge:İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamındaki 2005,2006,2007 Ve 2008 Dönemi İade Talepleri Hk.

22.07.2010

B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-3

Top
Menu