İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Talebinin Tüm İşlemleri Kapsaması.

İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Talebinin Tüm İşlemleri Kapsaması.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Talebinin Tüm İşlemleri Kapsaması.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.29-178409

24.10.2016

Konu

:

İndirimli orana tabi teslimlere ilişkin iade talebinin tüm işlemleri kapsaması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ekinde alınan dilekçenizde;

            – Şirketinizin iştigal konusunun PVC branda üretimi ve ticareti olduğu,

            – Satışlarınızın, ihracat teslimi, ihraç kayıtlı teslim ve İndirimli oranda KDV tahsil edilerek yapılan teslimlerden oluştuğu,

            – İhracat satışlarına ait yüklenimlerin iadesinin tam istisnaya ilişkin yasal düzenlemelere göre, ihraç kayıtlı satışlara ait yüklenimler ile yurt içi indirimli orana tabi satışlara ait yüklenimlerin iadesinin ise mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer verilen düzenlemelere göre talep edildiği,

            – Mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması” başlıklı bölümünde yer alan “İade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibariyle indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup, işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir.” ibaresi doğrultusunda aşağıda belirtilen mal satışı ve diğer gelirlerinizin aylık ve yıllık beyanname ve tablolara aktarılması konusu ile ilgili olarak;

            1- İhraç kayıtlı satışlar ile diğer satışların aylık beyannameler ile aylık ve yıllık hesaplama tablolarına birlikte mi, ayrıştırılarak mı alınacağı, ayrıştırılmayacaksa iadesi istenen verginin hesaplanmasına ilişkin aylık ve yıllık yüklenim tablolarında, ihraç kayıtlı satışlar üzerinden hesaplanan vergiye denk yüklenim tutarı ile hesaplanan ve yüklenen vergi arasındaki yüklenim farkının hangi dönem (ay) veya dönemlerin (ayların) tablolarına geçirileceği,

            2- İhraç kayıtlı satışların maliyet unsurlarının da diğer indirimli satışlara ait maliyet unsurları gibi izleyen yılda iade talebinin dillendirildiği dönemin yüklenim listesine yıllık olarak yüklenip yüklenmeyeceği, şayet yüklenecekse satış yılında mı, fiili ihracat gerçekleştiği yılda mı yükleneceği,

            3- Hasarlı ve defolu olduğu için üretim firesi olarak adlandırılan düşük kaliteli mallar nedeniyle yüklenen vergi bunların üretildiği dönemde iade olarak alındığından, müşteri çıkarsa, vergili satılması halinde satış bedellerinin diğer hasılatlarla birlikte mi, yoksa bağımsız olarak mı değerlendirilmesi gerekeceği, birlikte değerlendirilecekse satışın gerçekleştiği dönemin hasılatına olan oranına göre bunlara yansıtılan ve iadesi alınmayan gider paylarının vergisinin hesaplama tablosuna yüklenen vergi olarak yansıtılıp yansıtılamayacağı,

            4- Satış bedellerini zamanında ödemeyen alıcılardan vade farkı, kur farkı ve faiz adı altında alınan gelirlerinizin diğer satışlarla birlikte mi yoksa ayrıştırılarak mı değerlendirilmesi gerekeceği, şayet birlikte değerlendirilmesi gerekecekse yukarıda bahsedildiği şekilde bu gelirlere yansıtılan gider paylarının vergisinin iade olarak alınıp alınmayacağı,

            5- Yıl içinde yapılan ihraç kayıtlı teslimlere ait verginin; diğer indirimli orana tabi işlemlerde olduğu gibi yıl içinde sadece mahsup yoluyla mı iade alınabileceği, yoksa nakden de iade alınıp alınamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Konu ile ilgili olarak gerek mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve gerekse 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup, söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliğinde;

            – (II/A.8.12) bölümünde; ” Ancak, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde, teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergi kısmen ya da tamamen tecil edilemezse, genel orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde olduğu gibi, tecil edilemeyen tutar beyanname programı tarafından “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV Hesabı” satırında gösterilir. Bu tutarın iadesi ihracat gerçekleştiğinde yukarıda anlatıldığı şekilde vergi dairesinden talep edilir. Söz konusu işlemlere ilişkin (Yüklenilen KDV-Hesaplanan KDV) farkı ise yine program tarafından “Teslimin Yapıldığı Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” satırında gösterilir. Bu tutarın iadesine ilişkin talepler, 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesi kapsamında değerlendirilir.

            Bu tutar, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesinde “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 405 kod numaralı işlem türü satırı kullanılarak yılı içinde mahsuben iade konusu yapılabilir. Bu tutarın izleyen yıl içinde nakden veya mahsuben iadesinin istenmesi halinde, iade talebinde bulunulan dönem KDV beyannamesinin  “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 439 kod numaralı işlem türü satırına kayıt yapılmalıdır. İade Tebliğin (III/B-3) bölümdeki açıklamalara göre gerçekleştirilir.”

            – (III/B.3.) bölümünde;İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya KDV’den istisna edilen işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler bu bölüm kapsamında değerlendirilmez.

            Buna göre indirimli oran kapsamındaki işlemlerden;

            -KDV’nin konusuna girmeyenler KDV beyannamesine dâhil edilmez,

            -Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmadığından, yüklenilen bu vergiler işin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınır,

            -Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilir.”

            – (III/B.3.1.1) bölümünde; “İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler, bu işlemleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri için yılı içinde mahsuben iadesini talep edecekleri KDV tutarını aylar itibarıyla ve kümülatif olarak hesaplarlar. İade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibarıyla indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup, işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Söz konusu hüküm ve açıklamalara göre;

            1. İndirimli oran kapsamındaki işlemlerden tam istisna kapsamına girenler (tecil-terkin uygulanan ihraç kaydıyla teslimler bu düzenleme dışındadır.) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecektir. Dolayısıyla, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibarıyla indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup, işlemlerin ayrıştırılarak sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir.

            2. İhraç kayıtlı satışların maliyet unsurlarının ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ilişkin yüklenim listesine dahil edilmesi gerekir.

            İade talebinin, ilgili vergilendirme döneminde gerçekleşen indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerektiğinden, ihraç kayıtlı teslimler nedeniyle yüklenilen vergi farkı iadesinin gerek yılı içinde mahsuben gerekse izleyen yıl nakden/mahsuben talep edilmesi halinde diğer indirimli orana tabi teslimlerin de iade hesabına dahil edilmesi zorunludur.

            3. Hasarlı ve defolu malların satışa konu edilmediği sürece indirimli orandan iadesi ve bunlara ilişkin yüklenilen KDV nin diğer indirimli oranda satışlara ilişkin yüklenilen KDV ye dahil edilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, hasarlı ve defolu malların indirimli oranda satışa konu edilmesi halinde ise bunlara ilişkin yüklenilen ve daha önce indirimli oranlı satışlara ilişkin yüklenilen KDV ye dahil edilmeyen katma değer vergilerinin indirimli orandan iade hesabına dahil edilmesi mümkündür.

            4. KDV Kanununun 24/c maddesine göre vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler matraha dahil olup, satış bedellerini zamanında ödemeyen alıcılardan vade farkı, kur farkı ve faiz adı altında alınan gelirlerinizin de diğer satışlarla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği tarihten sonra meydana gelen söz konusu gelirler için yüklenilen vergilerin iade hesabına dahil edilemeyeceği tabiidir.

            5. İhraç kayıtlı teslime ilişkin yüklenilen vergi farklarından doğan iade yılı içinde yalnızca mahsuben alınabilir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İndirimli Orana Tabi Teslimlere İlişkin İade Talebinin Tüm İşlemleri Kapsaması.

24.10.2016

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-178409

Top
Menu