İnternet Üzerinden İngilizce Eğitiminde Kdv Oranı Hk.

İnternet Üzerinden İngilizce Eğitiminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İnternet Üzerinden İngilizce Eğitiminde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-94-536

14/07/2011

Konu

:

İnternet Üzerinden İngilizce Eğitimi

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formu eki dilekçenizde, şirketinizin internet üzerinden ingilizce eğitim hizmeti sunduğu ve sisteme üye olanlara eğitimin ana konularının yer aldığı DVD ve CD leri bedelsiz olarak verdiği belirtilerek, internet üzerinden vermiş olduğu İngilizce eğitim hizmetine uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             Katma Değer Vergisi Kanununun  1/1 inci maddesinde Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Anılan Kanunun 4 üncü maddesinde ise, hizmet “teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.” şeklinde tanımlanmış, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiş ve bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her birinin ayrı işlem olarak, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesine göre, teslim ve hizmet işlerinde matrah, bu işlerin karşılığını teşkil edin bedel olup, bedel deyimi; malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.

             Öte yandan, katma değer vergisi oranları Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırası ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri %8 oranında KDV ye tabi tutulmuştur.

             Buna göre, internet üzerinden müşterilerinize sunduğunuz İngilizce eğitim hizmeti, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırasında yer alan eğitim ve öğretim hizmeti kapsamında değerlendirilmediğinden, %18 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Üyelerinize bedel almaksızın verilen DVD ve CD ler ise  hizmetinizin bir parçası mahiyetinde olduğundan ayrıca vergilendirilmeleri söz konusu değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İnternet Üzerinden İngilizce Eğitiminde Kdv Oranı Hk.

14.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-94-536

Top
Menu