Ipa Çerçeve Anlaşması-kdv İstisnası

Ipa Çerçeve Anlaşması-kdv İstisnası

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

84974990-130[19-2015/04]-324978

28.10.2016

Konu

:

IPA Çerçeve Anlaşması-KDV İstisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; adi ortaklığınız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında yapımı üstlenilen işler dolayısıyla adi ortaklığınız adına … ve … tarihli iki adet KDV İstisna Sertifikasının düzenlendiği belirtilmekte olup, söz konusu sertifikaların süreleri dolduktan sonra da işlerinizin devam ettiğini, teslim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla piyasadan çeşitli mal ve hizmet alımlarında bulunduğunuzu ve mal ve hizmet alımları nedeniyle ödenen KDV’nin indirim yoluyla giderilemeyen kısmının nakden veya mahsuben iadesinin talep edilip edilemeyeceği hususundaki Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-19 uncu maddesinde, diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, KDV’ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu,

-29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

-32 nci maddesinde; bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV’nin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı
hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve 5824 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması’nın 26 ncı maddesinde, AT Sözleşmeleri kapsamında sağlanacak hibelere yönelik vergi istisna ve muafiyetlerine yer verilmiştir. Söz konusu maddenin 2/b bendinde;

            “AT Yüklenicileri, AT Sözleşmesi kapsamında sunulan herhangi hizmet ve/veya tedarik edilen mal ve/veya yapılan iş için KDV’den muaf tutulacaklardır. Bir tedarikçi tarafından AT yüklenicisine temin edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işler de KDV’den muaf tutulacaktır. Bu muafiyet sadece AT Sözleşmesi kapsamında AT Yüklenicisi tarafından teslim edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işler ile bağlantılı olarak temin edilen mallara veya sunulan hizmetler veya yapılan işler ile bağlantılı olarak temin edilen mallara veya sunulan hizmetlere veya yapılan işlere uygulanacaktır.

            Bir AT Yüklenicisi veya bu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde muafiyete hak kazanan AT Yüklenicisine mal teslim eden ve/veya hizmet sunan veya iş yapan herhangi bir tedarikçi, bu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde KDV’den muaf olarak teslim ettiği mallar veya sunduğu hizmetler veya yürüttüğü işlerle ilgili olarak ödediği KDV’yi, diğer işlemleri için tahsil ettiği KDV’den indirme hakkına sahiptir. Eğer AT Yüklenicisi veya tedarikçi bu imkanı kullanamazsa, KDV’nin iadesine ilişkin Türk mevzuatı kapsamında istenen gerekli belgelerle birlikte vergi idaresine yazılı talepte bulunması halinde vergi idaresinden doğrudan KDV iadesi alabilecektir. “

hükmüne yer verilmektedir.

Söz konusu Çerçeve Anlaşmasının vergi istisnalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 1 sıra No’lu IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu düzenleme tam istisna mahiyetinde olduğundan istisna kapsamına giren teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen vergiler, indirim yolu ile telafi edilememesi halinde, AT Yüklenicisine nakden veya mahsuben iade yapılabilecektir.

Öte yandan, 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No’lu IPA Genel Tebliği ile “8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin “4.3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümünün (b) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

            “AT Sözleşmesinin süresinin Sözleşme Makamı tarafından teknik olarak zeyilname (addendum) ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı hallerde Sözleşme Makamı tarafından resmi yazıyla ilgili makama bildirilen süreler (kesin kabul için öngörülen tarih dahil) KDV İstisna Sertifikasının düzenlenmesinde dikkate alınır.”

Konuya ilişkin olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının  20/02/2015 tarihli 230 ve 231 sayılı yazılarında; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabetçi Sektörler Programı altında, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen … Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnşaatı yapım işi sözleşmesinin ve … Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnşaatı yapım işleri sözleşmesinin Bakanlıkları ile ortak girişiminiz arasında 08/05/2012 tarihinde imzalandığı; …Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnşaatı yapım işi sözleşmesinin başlangıç emrinin 12/06/2012 tarihinde verildiği; Geçici Kabul Belgesinin 18/07/2014 tarihinde düzenlendiği ve bu tarih itibari ile 1 (bir) yıllık Kusur Bildirim Süresinin başlamış olduğu ve konu sözleşmenin Kesin Kabul Çalışmasının 18/07/2015 tarihinde gerçekleştirileceği; … Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnşaatı yapım işleri sözleşmesinin başlangıç emrinin ise 19/06/2012 tarihinde verildiği; Geçici Kabul Belgesinin 24/07/2014 tarihinde düzenlendiği ve bu tarih itibari ile 1 (bir) yıllık Kusur Bildirim Süresinin başlamış olduğu ve konu sözleşmenin Kesin Kabul Çalışmasının 24/07/2015 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Söz konusu AT Yüklenicisinin dosyası üzerinde yapılan tetkikte, .. tarih ve … sayılı AT Sözleşmelerinin eki “Appendix to Tender for a Works Contract” başlıklı dökümanlarda Kusur Bildirim Sürelerinin 365 gün olduğu; ayrıca, adı geçen Bakanlığın … tarih ve … sayılı yazısında söz konusu işlere ilişkin KDV İstisna Sertifikalarının düzenlenmesinde Kusur Bildirim Süresinin de dikkate alınmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu sözleşmelerin süresinin bitiminde, … Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnşaatı yapım işi sözleşmesinde Sözleşme Makamı tarafından bildirilen kesin kabul tarihi olan 18/07/2015 tarihi ve … Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnşaatı yapım işleri sözleşmesinde de kesin kabul tarihi olan 24/07/2015 tarihleri dikkate alınacaktır. Bu süreler dolduktan sonra piyasadan yaptığınız alımlar nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ipa Çerçeve Anlaşması-kdv İstisnası

28.10.2016

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[19-2015/04]-324978

Son Yorumlananlar
Top
Menu