İplik Üretiminde Elde Edilen Telefin İhraç Kayıtlı Satılıp Satılamayacağı Hk.

İplik Üretiminde Elde Edilen Telefin İhraç Kayıtlı Satılıp Satılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İplik Üretiminde Elde Edilen Telefin İhraç Kayıtlı Satılıp Satılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

47285862-130[11/1-2013/08]-11

28/05/2014

Konu

:

İplik Üretiminde Elde Edilen Telefin İhraç Kayıtlı Satılıp Satılamayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile; tekstil sektöründe iplik üretim faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, üretim esnasında oluşan ve telef adını verdiğiniz döküntülerin meydana geldiğini ve oluşan bu döküntülerin bazı firmalar tarafından ihraç edilmek üzere ihraç kayıtlı olarak firmanızdan alınmak istendiğini ancak, şirketinizin mevcut kapasite ve üretim raporlarında üretimden kalan telef maddelerle ilgili bir bilgi bulunmadığı belirtilerek, üretimden çıkan telefin ihraç kayıtlı olarak satışının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan özelge istenildiği anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1- c maddesinde, “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.” hükmü yer almaktadır.

            KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/A-8) “İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması ” başlıklı bölümünün “ 8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar ” kısmında;

            ” Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

            İmalatçının;

            – Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

            – İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

            – Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,  gerekmektedir. “

            ” 8.4. Uygulama Kapsamına Giren Mallar ” kısmında ise;

            ” Tecil-terkin işlemleri imalatçıların ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanır. Satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir. Bu şartı taşımayan teslimlerde tecil-terkin işlemi uygulanmaz. “

            açıklamaları mevcuttur.

            Buna göre; özelge talep formu ekinde yer alan 23/08/2011 tarih ve 2011/150 No’lu Kapasite Raporu ile 13/12/2007 tarih ve 511116 No’lu Sanayi Sicil Belgesinin incelenmesinde, firmanızın üretim konusunun ring iplik imalatı olduğu, sanayi sicil belgesinde iplik telefinin üretimine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği anlaşılmış olup, üretim konusu mamul iplikten çıkan telefin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak satışının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İplik Üretiminde Elde Edilen Telefin İhraç Kayıtlı Satılıp Satılamayacağı Hk.

28.05.2014

47285862-130[11/1-2013/08]-11

Son Yorumlananlar
Top
Menu